Оксана Галайчук, наукова співробітниця, к. філол. н.

ПУБЛІКАЦІЇ


Статті:

 1. Галайчук О. Образна структура колядок з військовими мотивами // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. Вип. 31. С. 75–92.
 2. Галайчук О. Релікти лицарства княжої доби в українських колядках // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. Вип. 37. С. 338–347.
 3. Галайчук О. Військові мотиви у колядках і щедрівках Середнього Полісся // Народознавчі зошити. 2006. №3–4 (69–70). С. 406–416.
 4. Галайчук О. Військові мотиви княжої доби в українських колядках і щедрівках парубкові // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost: Literatura a kultura. III.: колективна монографія, присвячена 20-річчю україністики на Філо­софському факультеті Університету імені Масарика в Брно. Brno, 2015. С. 341–349.
 5. Галайчук О. Жартівливі весільні співанки села Домашів Сокальського району Львівської області // Міфологія і фольклор. 2015. №3–4 (19). С. 145–155.
 6. Галайчук О. Традиційні епічні формули як відображення реліктів лицарства в колядках та щедрівках // Народознавчі зошити. 2018. №3. С. 586–598.
 7. Галайчук О. Дружинно-лицарська поезія у фольклористичних дослідженнях Івана Денисюка // Іван Денисюк: Не попіл слів, а серця жар…: збірник наукових праць та матеріалів. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018.  С. 172–177. (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»; вип. 17).
 8. Галайчук О. Loci communes у реконструйованій баладі Івана Франка «Теща в полоні у зятя» та інших фольклорно-поетичних текстах. Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.): у 2 т. Т.1. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 767–773.
 9. Галайчук О. Horror і аморальність у «Казках Покуття» Оскара Кольберґа // Народознавчі зошити. Львів, 2019. № 5 (149). С. 1268–1273.
 10. Галайчук О. Релікти лицарства докняжої і княжої доби в традиційному українському весіллі // Народознавчі зошити. Львів, 2020. № 6 (156). С. 1389–1406.
 11. Галайчук О. Назви весільних чинів в аспекті лінгвокраїнознавчих студій // Закарпатські філологічні студії. Ужгородський національний університет : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 14. Т. 2. С. 14–18.
 12. Галайчук О. Застосування логопедичних вправ під час вивчення фонетики української мови як іноземної // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. Т. 1. С. 87–92.
 13. Галайчук О. Ілюстрований онлайн-словник національно маркованої лексики української мови: труднощі укладання // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць. Серія філологія. Вип. 45. Дрогобич, 2021. С. 61–69. 
 14. Галайчук О., Трумко О. Художній текст як засіб формування середнього рівня володіння українською мовою як іноземною // Закарпатські філологічні студії. Ужгородський національний університет : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 18. С. 36–41.
 15. Галайчук О. Релігійна толерантність під час занять з української мови як іноземної // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Вип. 33. Вінниця, 2021. С. 137–144.
 16. Галайчук О., Трумко О. Природне середовище як об’єкт лінгводидактики (конспект заняття для рівня володіння українською мовою як іноземною В2) // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 54. Т. 2. С. 199–205.
 17. Галайчук О. Застосування інформаційно-застережних текстів на заняттях з української мови як іноземної // Закарпатські філологічні студії. Ужгородський національний університет : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 24. Т. 1. С. 17–21.

Автореферат дисертації:

 1. Галайчук О. В. Лицарство княжої доби в українському обрядовому фольклорі: мотиви та образи. Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спеціальність 10.01.07 – фольклористика. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 22 с.

Тези:

 1. Галайчук О. В. Метод інтервального повторення при вивченні української мови як іноземної // Українська мова як іноземна у фокусі інновацій: від досвіду до впровадження : збірник матеріалів циклу міжнародних науково-практичних семінарів. Львів, 2019. C. 30–33.
 2. Галайчук О. FB-спільноти як одна із сучасних форм громадського активізму українських трудових мігрантів в Італії // Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 24 жовтня 2019 р. Львів : Видавництво «Апріорі», 2019. С. 140–142.
 3. Галайчук О. Застосування інформаційно-новинного контенту для вивчення іноземної мови: досвід для УМІ // Українська мова у світі : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 2020. С. 39–41.
 4. Галайчук О. Орнітоніми в лінгвокраїнознавчому аспекті вивчення української мови як іноземної (на матеріалі весняних ігор-хороводів) // Онтологічні виміри сучасної філології (у рамках Кримського філологічного форуму): матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ : Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2020. С. 93–96.
 5. Галайчук О. Традиційна сокальська вишиванка: особливості крою та колористики // Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІІ Міжнародної онлайн-конференції, 20 травня 2021 р. / за наук. ред. д. пед. наук Н. І. Богданець-Білоскаленко (електронне видання). Київ : Педагогічна думка, 2021. С. 37–39.
 6. Галайчук О. Рецензії на підручник Яра Славутича на сторінках журналу «Сучасність» // Українська мова в світі : збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 2022. С. 24–27.