Оксана П’ятковська, заступниця директорки, к. екон.н.

o.pyatkovska@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ


Монографії:

 1. Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем (новий погляд) : колективна монографія / Загальна редакція д.е.н., професора Р. Р. Тімігралєєвої [М. В. Віннічук, Л. Л. Ковальська, К. І. Оксенюк, О. Р. П’ятковська та ін.]. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2014. – 662 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. П’ятковська О. Р. Особливості регулювання міжнародної трудової міграції в умовах світової фінансово-економічної кризи / О. Р. П’ятковська // Вісник Львівської комерційної академії. Серія «Економічні науки». – Львів, 2009. – № 30. – С. 27-30.
 2. П’ятковська О. Р. Вплив світової фінансово-економічної кризи на регулювання міжнародної трудової міграції в розвинутих країнах / О. Р. П’ятковська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 6 (80). – С. 35-42.
 3. П’ятковська О. Р. Регулювання трудової міграції в неокласичних теоріях та їх моделях / О. Р. П’ятковська // Сборник научн. трудов. Часть III «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект». – Донецк, 2010. – С. 974-976.
 4. П’ятковська О. Р. Проблеми державного регулювання зовнішньої трудової міграції як фактор загрози економічній безпеці України / О. Р. П’ятковська // Економіко-правовий часопис. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 154-161
 5. П’ятковська О. Р. Передумови та чинники міжнародної трудової міграції в міграційних теоріях та їх моделях / О. Р. П’ятковська // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 163-168.
 6. П’ятковська О. Р. Динаміка обсягів та географічної трансформації зовнішньої трудової міграції українців / О. Р. П’ятковська // Економіка розвитку. – Харків, 2011. – № 2(58). – С. 24-26.
 7. П’ятковська О. Р. Економічний ефект міжнародної трудової міграції: теоретико-емпіричний аспект / О.Р. П’ятковська // Сб. научн. трудов. Часть II «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект». – Донецьк, 2011. – С. 251-256.
 8. П’ятковська О. Р. Класифікація видів міжнародної трудової міграції: окреслення операційних понять / О. Р. П’ятковська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2011. – № 1(30). – С. 30-34.
 9. П’ятковська О. Р. Україна в сучасних міграційних процесах: особливості потенційної міграції українців (за результатами соціологічного дослідження м. Львова) / О. Р. П’ятковська // Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». – Черкаси, 2011. – № 207. – С. 82-86.
 10. П’ятковська О. Р. Ефективність використання української діаспорної мережі для сприяння соціально-економічному розвитку України / О. Р. П’ятковська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2012. – № 3(36). – С. 16-23.
 11. П’ятковська О. Р. Трудова рееміграція: особливості, фактори та роль у розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О. Р. П’ятковська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – Львів. – 2012. – № 725. – C. 193-199.
 12. П’ятковська О. Р. Місце України в сучасних глобальних міграційних процесах / О. Р. П’ятковська // Українознавчий альманах. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – С. 115-122.
 13. П’ятковська О. Р. Методологічні засади дослідження міжнародної трудової міграції з позицій країни-донора / О. Р. П’ятковська // Зб. наук. праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – С. 411-422.
 14. П’ятковська О. Р. Україна в міграційних системах: погляд з перспектив економічного та інноваційного розвитку / О. Р. П’ятковська, І. М. Ключковська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи : теорія і практика: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол. В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). – С. 23-36.
 15. П’ятковська О. Р. Місце України в сучасних глобальних міграційних процесах / О. Р. П’ятковська // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 15. – С. 39 – 43. (0,43l д.а.)
 16.  П’ятковська О. Р. Особливості динаміки та структурних характеристик міжнародної міграції в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки держави / О. Р. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. научн. Тр. – Винница : ДонНУ, 2014. – С. 193 – 198.
 17. П’ятковська О. Р. Фінансово-економічні перспективи співпраці України та діаспори / О. Р. П’ятковська // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія : «Історичні науки». – 2015. – Вип. 23. – С. 25 – 31.
 18. П’ятковська О. Р. Механізми регулювання міжнародної трудової міграції: визначення операційного поняття / О. Р. П’ятковська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 8. – С. 66-70.
 19. П’ятковська О. Р. Роль міжнародної міграції робочої сили у забезпечення економічної безпеки держави / О. Р. П’ятковська // Фінансово-кредитна діяльність. Проблеми теорії та практики. – 2016. – Вип. 20. Т. 1. – С. 118-126. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/viewFile/73194/68518
 20. П’ятковська О. Р. Макроекономічні виміри сформованості міграційної системи між Україною та ЄС / О. Р. П’ятковська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2016. – Вип. 7. – С. 153-156.

Публікації в інших виданнях (у тому числі закордонних):

 1. П’ятковська О. Р. Напрями вдосконалення фіскальних правовідносин у сфері регулювання трудової міграції в Україні / О. Р. П’ятковська // Мінімізація сплати податків: економіко-правовий аспект : зб. тез. – Ірпінь : Національний університет державної податкової служби України, 2009. – С. 120-122.
 2. П’ятковська О. Р. Взаємозв’язок між туристичним бізнесом і нелегальною трудовою міграцією громадян України до ЄС / О. Р. П’ятковська // Матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Індустрія гостинності в країнах Європи». – Сімферополь : ВіТроПринт, 2009. – С. 127-129.
 3. П’ятковська О. Р. Четверта хвиля української еміграції: проблеми державного регулювання / О. Р. П’ятковська // Новітня еміграція: проблеми соціального і національного сирітства : зб. наук. статей і виступів. – Львів : МІОК НУ «Львівська політехніка», 2010. – С. 60-64
 4. П’ятковська О. Р. Мотиви та чинники поширення приватних трансфертів трудових мігрантів: світові та українські тенденції / О. Р. П’ятковська // Зб. матеріалів ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті». – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2010. – С. 323-329.
 5. П’ятковська О. Р. Проблеми державного регулювання зовнішньої трудової міграції в контексті зміцнення кадрової безпеки України / О. Р. П’ятковська // Матеріали міжкафедрального наук.-практ. семінару «Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання». – 2010. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – С. 77-80.
 6. Pyatkovska O. R. Macroeconomic effects of migrants’ remittances: challenges of their state management in the era of globalization. / O. R. Pyatkovska // Зб. матеріалів ІV Міжн. наук.-практ. конф. «Стратегія розвитку України у глобальному середовищі». – Сімферополь : ВіТроПринт, 2010. – С. 27-31.
 7. Pyatkovska O. R. Globalization and International Labor Migration: the Macroeconomic Impact of Migrants’ Remittances / O. R. Pyatkovska // Proceedings of the III International Conference «Globalization and Georgia’s Economic Prospects». – Tbilisi : PH «Universal», 2010. – P. 104-106.
 8. П’ятковська О. Р. Українська діаспора як чинник підвищення ефективності інтеграції України у світове господарство / О. Р. П’ятковська // Матеріали І Міжн. наук.-практ. конф. «Інноваційний розвиток регіонів та глобалізаційні процеси». – Тернопіль : ТІСІТ, 2011. – С. 213-216.
 9. П’ятковська О. Р. Дослідження зовнішньої потенційної міграції в контексті економічної безпеки України / О. Р. П’ятковська // Матеріали круглого столу «Сучасні наукові дослідження в сфері економічної безпеки». – Львів : СПОЛОМ, 2011. – С. 122-125.
 10. П’ятковська О. Р. Управління зовнішньою трудовою міграцією як одна з передумов євроінтеграції України / О. Р. П’ятковська // Тези доповідей Міжн. наук.-практ. конф. «Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво». – Луцьк : Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2011. – С. 159-161.
 11. Пятковская О. Р. Влияние миграционной политики на социально-ориентированную модель экономического развития Германии / О. Р. Пятковская // Материалы Международной научно-практической конференции «Социально-ориентированная модель экономического развития: опыт Германии и Белоруссии». – Минск : И.П. Логвинов, 2011. – С. 40-41.
 12. П’ятковська О. Р. Динаміка обсягів та географічної трансформації зовнішньої трудової міграції українців / О. Р. П’ятковська // Матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Перший крок у науку». Т.3. – Луганськ : Поліграфресурс, 2011. – С. 94-97.
 13. Пятковская О. Р. Украина в современной глобальной миграционной системе / О. Р. Пятковская // Глобальные демографические проблемы современ¬ности: Миграции и миграционная политика : Сб. статей. – М. : МГГУ, 2011. – С. 103-119.
 14. П’ятковська О. Р. Вплив зовнішньої трудової міграції на добробут населення України / О. Р. П’ятковська // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Упоряд. О. А. Малиновська. – К. : НІСД, 2011. – С. 62-71.
 15. П’ятковська О. Р. Грошові трансферти українських трудових мігрантів як соціально-економічна детермінанта транснаціональних сімей / О. Р. П’ятковська // Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв’язання : зб. доповідей Міжн. наук.-практ. конф. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 332-343.
 16. Pyatkovska O. From Migration Flows to Migration Systems: the Case of Ukraine / O. Pyatkovska // Humanities and Social Sciences : Proceedings of IV International Conference of Young Scientist HSS-2013. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2013. – Electronic Edition on CD-ROM. – Pp. 80-83.
 17. П’ятковська О. Р. Вплив міжнародної міграції робочої сили на добробут населення України / О. Р. П’ятковська // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності : зб. наук. праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 26-27 квітня 2013 р. : Частина І. – Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 2013. – С. 80-82.
 18. П’ятковська О. Р. Потенціал діаспорних мереж та механізми їх використання для соціально-економічного та інноваційного розвитку держави походження / О. Р. П’ятковська // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «…землякам моїм в Україні і не в Україні…» : Зб. матер. четвертої Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 23-24 серпня 2013 р. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 529-537. 0111U003991
 19. П’ятковська О. Міжнародна міграція як засіб впливу на конкурентоспроможність ринку праці в умовах глобалізації / О. П’ятковська // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XVI Міжнар. наук.-практ. конференція : тези доповідей, 26 березня 2014. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2014. – С. 125-128.
 20. П’ятковська О. Р. Проблеми зовнішньої міграції в Україні / О. Р. П’ятковська // Проблеми зовнішньої міграції України та інших пострадянських держав : матеріали засідання круглого столу / Члени редколегії: М. І. Флейчук, У. В. Щурко, Н. І. Черкас, О. Б. Василиця. – Львів : Сполом, 2014. – С. 7-10. 0111U003991, 0114U001690
 21. Pyatkovska O. The Effectiveness of Migration System between Ukraine and the EU Countries / O. Pyatkovska // Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състоянъе и перспективи : сборник с доклади от международна научна конференция. Том 2. – Варна – Херсон : Издателство «Наука и икономика», 2014. – С. 187-192.
 22. Флейчук М. І. Інституційні механізми залучення коштів трудових мігрантів як інвестиційного ресурсу розвитку економіки периферійних територій західних регіонів України [Аналітична записка до Президента України] / М. І . Флейчук, О. А. Радіца, О. Р. П’ятковська, 2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1338/
 23. П’ятковська О. Р. Міграційні настрої студентів Національного університету «Львівська політехніка» / І. Ключковська, Ю. Марусик, О. П’ятковська // Brain Drain – Brain Gain: світовий контекст та українські реалії Зб. доп. І Міжнар. наук.-практ. конфер. – Львів : Вивавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 3 – 29. (1,1 д.а.)
 24. Звіт про результати дослідження міграційних настроїв студентів Львова [Електронний ресурс] / І. Ключковська, Ю. Марусик, О. П’ятковська. – Львів, 2014. – 107 с. – Режим доступу: http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/04/zvitpj.pdf
 25. П’ятковська О. Р. Аспірації щодо міжнародної академічної мобільності серед студентської молоді львівських ВНЗ / О. Р. П’ятковська // Студентська молодь в умовах глобалізації : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. – Дніпропетровська : ЛІРА, 2015. – С. 128 – 129.
 26. П’ятковська О. Р. Міграційна політика як складовий елемент механізмів модернізації системи забезпечення фінансово-економічної безпеки в Україні // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет- конференції (20 лютого 2015 р.). – Львів : ЛКА, 2015. – С. 13 – 15.
 27. П’ятковська О. Р. Особливості трансформації сучасних міграційних процесів в умовах глобалізації / О. Р. П’ятковська // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : тези доп. ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. – Дніпопетровськ : Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2014. – С. 132 – 134.
 28. П’ятковська О. Р. Сучасні виклики глобальних міграційних процесів у контексті переміщення кваліфікованих фахівців / О. Р. П’ятковська // Регіональні проблеми в умовах сучасних викликів : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конфер. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 15 – 17.
 29. П’ятковська О. Р. Практика країн ЄС застосування міграційної політики як засобу подолання соціально-економічних викликів / О. Р. П’ятковська // Міжнародна практика соціально-економічного розвитку країни: проблеми та перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2015 р.). У 2-х частинах. – К. : Аналітичний центр «Нова економіка», 2015. – Ч. 1. – С. 30-32.
 30. П’ятковська О. Р. Перспективи студентської мобільності та розвитку українського ринку освітніх послуг як елементу підвищення ефективності економічного розвитку України / О. Р. П’ятковська // Актуальні питання та перспективи економічного розвитку держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 5-6 лютого 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2016. – Ч. 1. – С. 13-16.
 31. П’ятковська О. Р. Соціально-економічні та демографічні виміри зовнішньої української трудової міграції: потенційні загрози в сучасних кризових умовах / О. Р. П’ятковська // Економічні проблеми сучасності та стратегії інноваційного розвитку економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18-19 березня 2016 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів : ЛЕФ, 2016. – Ч. 2. – С. 28-31.
 32. П’ятковська О. Р. Макроекономічні виміри інтеграції України до європейської міграційної системи. Роль Польщі. / О. Р. П’ятковська // Європейська інтеграція та національна ідентичність: інституційний і ціннісний виміри: Матеріали ІІ Українсько-польського наукового форуму (12-13 травня 2016 р., Львів). – Львів – Ольштин : «ПП Сорока Т.Б.», 2016. – С. 190-195.
 33. П’ятковська О. Р. Нормативно-правове забезпечення мовної інтеграції врегульованих іммігрантів в країнах ЄС / О. Р. П’ятковська // Правове регулювання переміщень населення (міграції, депортації, трансфери, проблеми біженців): історія і сучасність: матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції / Наук. інтернет-конференції. – Вип. 5 / Терлюк І.Я. (укладач) / ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів : Ліга-Прес, 2016. – С. 51-56.
 34. П’ятковська О. Р. Потенційна міграція серед студентів ВНЗ м. Львова до Польщі (за результатами соціологічного дослідження) / О. Р. П’ятковська, І. М. Ключковська, Ю. В. Марусик // Міграція у кризових умовах: українсько-польський контекст: збірник матеріалів Міжнародного симпозіуму (м. Львів, 3 вересня 2015 р.). – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2015. – С. 15-28.
 35. П’ятковська О. Орієнтири міграційної політики. Еволюція наукового дискурсу за матеріалами авторефератів дисертаційних робіт за період 2009-2013 рр. – Львів : Артос, 2015. – 116 с.