Тетяна Голдак-Горбачевська, наукова співробітниця, к.істор.н.

ПУБЛІКАЦІЇ


Монографії:

 1. Голдак-Горбачевська Т. В. Українська муза Перемишля: театрально-музичне життя у другій половині ХІХ – початку ХХ століття / Т. В. Голдак-Горбачевська. – Львів, 2018. – 256 с. + іл.
 2. Голдак-Горбачевська Т. В. Розвиток туризму на західноукраїнських землях у складі другої Речі Посполитої міжвоєнного періоду ХХ століття / Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, Т. В. Голдак-Горбачевська // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : монографія [за заг. редакцією М. Ю. Барна]. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 376 с. – С. 98-108.

Навчальний посібник:

 1. Голдак-Горбачевська Т. В. Історія української державності / С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська, О. З. Кендус, Ю. В. Михальський. – Львів: Растр-7, 2022. – 410 с.                            

Основні статті:

 1. Голдак Т. Культурно-освітнє життя українців Перемишля наприкінці ХІХ – першій третині ХХ століття / Тетяна Голдак // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету ім. Л. Українки / [відп. ред. В. Баран]. – Луцьк, 2008. – Вип. 15. – С. 42–47;
 2. Голдак Т. Особливості музичного життя українців Перемишля ХІХ – початку ХХ століття / Тетяна Голдак // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність; [гол. редкол. Я. Ісаєвич, упоряд.  М. Литвин, В. Футала] / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2008. – Вип. 17: Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ століття. – С. 94–100;
 3. Голдак Т. Польща в Європейському Союзі: досвід для України // Голдак Тетяна. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Україна та Польща у вимірі незалежності (1918 – 2008). – Львів, 2008. – С. 186-195;
 4. Голдак Т. Західний форпост державності: національно-культурне життя українців Перемишля напередодні Першої світової війни / Тетяна Голдак // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність;[гол. редкол. Я. Ісаєвич, упоряд. М. Литвин, І. Патер, І. Соляр] / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2009. – Вип. 18: ЗУНР: до 90-річчя утворення. – С. 170–174;
 5. Голдак Т. Українські освітні навчальні заклади Перемишля ХІХ – першої третини ХХ ст. / Тетяна Голдак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія / [відп. ред. І. Зуляк]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 55–62;
 6. Голдак Т. Місто-фортеця Перемишль у роки Першої світової війни / Тетяна Голдак // Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції “Воєнна історія Галичини та Закарпаття” (15 квітня 2010 р.) / [відп. ред. В. Карпов, В. Горєлов, І. Мороз]. – Львів, 2010. – С.109–112;
 7. Голдак Т. Проведення Шевченкових вечорниць у Перемишлі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Тетяна Голдак // Spheres of culture / Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies / [Editor-in-chief: I. Nabytovych]. – Lublin, 2012. – Vol. III. – S. 338–346;
 8. Голдак Т. Вшанування пам`яті Тараса Шевченка українцями Перемишля в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Тетяна Голдак // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів, 2014. – Вип. 25. – С.73–86;
 9. Голдак Т. Заснування і діяльність товариства “Перемиський Боян” на зламі ХІХ – ХХ ст. / Тетяна Голдак // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2014. – Вип. 15. – С. 197 – 204;
 10. Голдак-Горбачевська Т. В. Музична культура як чинник формування національної свідомості українців Перемишля в другій половині ХІХ століття / Т. В. Голдак-Горбачевська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. – Львів, 2018. – С. 45-58;
 11. Горбачевський Т. С., Голдак-Горбачевська Т. В. Музейно-архівні установи міжвоєнного Львова в культурно-комунікативних процесах польської громади міста / Т. С. Горбачевський, Т. В. Голдак-Горбачевська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. – Львів, 2018. – С. 181-188;
 12. Голдак-Горбачевська Т. В. Впливи театрально-музичних процесів Перемишля другої половини ХІХ – початку ХХ століття на формування сучасних українсько-польських зв’язків // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018;
 13. Голдак-Горбачевська Т. В. Тенденції розвитку туризму в Польщі міжвоєнного періоду // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (31 жовтня–1 листопада 2018) / [відповід. за вип. : М. Ю. Барна]. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – С. 263-266;
 14. Голдак-Горбачевська Т. В. Розвиток освіти Перемишля в ХІХ ст. // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах: Матеріали щорічної (15-17 травня 2019 р.) / наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету [відпов. За вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – С. 261-263;
 15. Голдак-Горбачевська Т. В. «Відродження козацького руху в середовищі української еміграції Північної Америки (міжвоєнний період ХХ ст.)» Матеріали Другої всеукраїнської наукової конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України» Львів-Руда 30 червня 2019. С. 67 – 72.
 16. Горбачевський Т., Голдак-Горбачевська Т. З історії жіночої освіти Надсяння (Рец.: Заброварний С. «ІІ державна жіноча вчительська семінарія в Перемишлі (1872–1936)», Львів, 2018, 210 с.) // Східноєвропейський історичний вісник. Вип.12. / [ред. В. Ільницький]. – Дрогобич, 2019. – С. 228-231;
 17. Голдак- Горбачевська Т. В. Розвиток туризму на західноукраїнських землях у складі Другої Речі Посполитої міжвоєнного періоду ХХ ст. // Туристичний потенціал Судововишнянської територіальної громади Львівської області: стан і перспективи розвитку. – Львів, 2021. – С. 150-163.