Оксана Горда, старша наукова співробітниця, к. філол. н.

ПУБЛІКАЦІЇ


Розділи в колективних монографіях:

 1. Горда О. З історії формування словотвірної термінології : концепція П. Дячана. Тенденції розвитку української лексики та граматики / [ред. Ірина Кононенко та ін.]. Варшава – Івано-Франківськ : Sowa Sp. z.o.o, 2014. Ч. І. С. 117–133. URL: https://www.researchgate.net/profile/Irena-Mytnik/publication/337821375_TENDENCII_ROZVITKU_UKRAINSKOI_LEKSIKI_TA_GRAMATIKI_I/links/5debf0a24585159aa46ba384/TENDENCII-ROZVITKU-UKRAINSKOI-LEKSIKI-TA-GRAMATIKI-I.pdf
 2. Горда О. Взаємодія форми та змісту термінів на позначення препозитивних частин слова в галицьких шкільних граматиках української мови (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика. Ч. І. / за ред. Г. Мацюк, І. Митнік, О. Новікової. Варшава – Львів – Мюнхен – Люблін, 2019. Ч. І. С. 29–41. URL: http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/bitstream/123456789/163/1/Language_in_Society_dspace.pdf
 3. Горда О. Кодифікація української мови на народній основі в мовознавчому дискурсі Галичини (друга половина XIX ст.). Соціолінгвістика: Інтеграційний напрям досліджень. Навчальна дисципліна : монографія / [Г. Мацюк, О. Горда, А. Чучвара та ін.]; за ред. Галини Мацюк. Львів: ВЦ ЛНУ, 2021. С. 58–71. URL: http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/bitstream/123456789/164/1/Sociolinguistics_2021.pdf
 4. Горда О., Трумко О. Розбудова предметного поля соціолінгвістики в умовах новітньої парадигми. Соціолінгвістика: Інтеграційний напрям досліджень. Навчальна дисципліна: монографія / [Г. Мацюк, О. Горда, А. Чучвара та ін.]; за ред. Галини Мацюк. Львів: ВЦ ЛНУ, 2021. С. 127–151. URL: http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/bitstream/123456789/164/1/Sociolinguistics_2021.pdf
 5. Горда О. Галицькі шкільні граматики української мови в другій половині ХІХ століття: пошуки термінів на позначення понять словотвору. Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика. Ч. ІІ. / за ред. Г. Мацюк, І. Митнік, П. Юзвікевич. Warszawa – Lwów – Wrocław : Wydawnictwo IKRiBL, 2022. С. 15–26. URL: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/21906/languagesociety-ii-148x210a5_s.3311-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. філол. н. (доктора філософії, PhD)

 1. Горда О. М. Становлення та розвиток словотвірної термінології в галицьких шкільних граматиках української мови (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. М. Горда. – Львів, 2016. – 20 с.

Публікації у фахових виданнях та виданнях, що внесені до НМБД:

 1. Горда О. М. Вчення про словотвір у граматиці О. Огоновського. Науковий вісник Волинського державного університету. Філологічні науки. Луцьк, 1999. № 13. С. 13–16.
 2. Горда О. М. Способи словотворення в граматиках М.Осадци (1862) та П.Дячана (1865). Мовні та концептуальні картини світу. 2008. Вип. 24. Ч. 1. С. 202–207.
 3. Горда О. М. Поняття корінь слова в українських мовознавчих джерелах другої половини ХІХ століття. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2009. Вип. 46. Ч. 2. С. 34–39.
 4. Горда О. М. До питання творення та вживання будівельних термінів. Вісник Львівського національного аграрного університету : архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2009. № 10. С. 223–227.
 5. Горда О. М. Розвиток значення терміна основа слова в українських граматиках другої половини ХІХ ст. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології». 2010. № 675. С. 87–92.
 6. Горда О. М., Дерпак О. В. Словники будівельних термінів : спроба історичного нарису. Вісник Львівського національного аграрного університету : архітектура та сільськогосподарське будівництво. 2010. № 11. С. 198–205.
 7. Горда О. М. Мовне законодавство і розвиток функцій української мови у школах Галичини (ІІ пол. ХІХ ст.). Мова і суспільство / гол. ред. Галина Мацюк. 2011. Вип. 2. С. 46–54.
 8. Горда О. Українські граматики другої половини ХІХ ст. про ознаки поняття «словотвірна похідність». Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). 2011. Вип. 100. С. 432–436.
 9. Горда О. Вчення про словотвір у граматиці М. Осадци (1862) (до 175-річчя від дня народження мовознавця). Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка. Філологія. 2011. Вип. 28. С. 117–133.
 10. Горда О. Авторські концепції терміна в ХІХ ст. : наукові пошуки Г. Шашкевича (1809–1888 рр.). Мова і суспільство / гол. ред. Галина Мацюк. 2014. Вип. 5. С. 40–47.
 11. Горда О. М. Виокремлення словотвірної категорії в галицьких шкільних граматиках української мови (друга пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2017. Вип. 64. Ч. 1. С. 473–479.
 12. Горда О. Структура та зміст уроку на тему «Робота» з української мови як іноземної. Південний архів (філологічні науки). 2018. № 75. С. 136–141. URL: http://www.pa.stateuniversity.ks.ua/archive/75_2018/30.pdf.
 13. Горда О. Теоретичні джерела східноукраїнських граматик української мови поч. ХХ ст. Virtus. 2018. № 23. Part 2. P. 37–39.
 14. Горда О., Трумко О. Категорії ствердження і заперечення в лінгводидактичному аспекті. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки. 2018. Вип. ХV. C. 66–72.
 15. Горда О. Про відомих українців в іншомовній аудиторії: Володимир Івасюк. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2019. № 14. С. 105–115. URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrinos/article/view/2725.
 16. Горда О. Застосування методичного прийому «сенкан» на заняттях з української мови як іноземної. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2019. № 39. Т. 2. С. 116–118. URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v39/part_2/31.pdf.
 17. Горда О. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції на прикладі вивчення нової української традиції: День вишиванки. Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 10. Т. 1. С. 16–21. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/10/part_1/5.pdf.
 18. Горда О. Лінгводидактичний потенціал поезії у прозі Ольги Кобилянської в аспекті навчання української мови як іноземної. Закарпатські філологічні студії. 2020. № 14. Т. 2. С. 29–33. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/14/part_2/7.pdf
 19. Горда О. Методичний прийом «читання із зупинками»: ідеї застосування в педагогічній практиці навчання української мови як іноземної. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Вип. 27. Т. 2. С. 122–126. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_2/19.pdf.
 20. Горда О. Про Марію Заньковецьку на занятті з української мови як іноземної. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Том 31 (70), № 1. Ч.1. С. 28–32. URL: http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/1_2020/part_1/8.pdf.
 21. Горда О., Руснак О. Навчальна екскурсія як ефективна форма заняття під час літніх шкіл з вивчення мови. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Вип. 31. Т. 3. С. 110–114. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/31_2020/part_3/19.pdf.
 22. Горда О. Методичні прийоми вивчення казки Лесі Українки «Три метелики» в іншомовній авдиторії. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2021. Том 32 (71), № 2. Ч. 1. 2021. С. 14–19. URL: http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/2_2021/part_1/5.pdf
 23. Горда О. Методичні прийоми інтерактивної роботи з текстом: «читання зигзагом». Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип. 39. Т. 1. С. 282–287. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/39_2021/part_1/48.pdf
 24. Горда О., Трумко О. Мова та література : способи взаємодії в підручнику «Ключ до України: міста і люди». Закарпатські філологічні студії. 2021. Вип. 16. С. 9–14. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/16/3.pdf
 25. Горда О. Формування соціокультурного портрета української родини в іншомовній авдиторії. Інноваційна педагогіка. 2022. Вип. 50. Т. 1. С. 70–74. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/50/part_1/14.pdf
 26. Горда О. «Ой, у лузі червона калина похилилася»: вивчення пісенної спадщини українців в іншомовній авдиторії. Інноваційна педагогіка. 2022. Вип. 51. Т. 1. С. 66–71. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/51/part_1/12.pdf
 27. Горда О. М., Трумко О. М. Текстоцентричний підхід до навчання української мови як іноземної: способи реалізації. Закарпатські філологічні студії. 2022. Вип. 23. Т. 1. С. 66–69. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/23/part_1/12.pdf
 28. Горда О. М., Трумко О. М. Сучасні тенденції у реалізації комунікативного підходу до викладання української мови як іноземної. Закарпатські філологічні студії. 2022. Вип. 24. Т. 2. С. 32–37. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/24/part_2/6.pdf

Публікації в інших виданнях (у тому числі закордонних):

 1. Горда О. М. З історії методики викладання української мови в Галичині (І половина ХІХ ст.). Українська мова : з минулого в майбутнє. Київ, 1998. С. 99–100.
 2. Горда О. М. Степан Бандера і сучасна молода генерація. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Степана Бандери / [упор. О. М. Горда]. Львів : ЛНАУ, 2009. С. 9–11.
 3. Горда О. М. Музей Степана Бандери як осередок національно-патріотичного виховання у ЛНАУ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія України – очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ. До 350-річчя Конотопської битви» : тези доповідей / [укл. С. М. Ховрич]. Київ, 2009. С. 30–32.
 4. Горда О. М. Григорій Шашкевич і його внесок у формування української літературної мови. Вісник гуманітарних наук ЛНАУ. 2010. № 1–2. С. 188–197.
 5. Горда О. М. Неукраїнські «перли» українського телебачення. Вісник гуманітарних наук ЛНАУ. 2010. № 1–2. С. 181–188.
 6. Горда О. М., Мандюк Т. З. Формування духовної культури студентської молоді. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. 2011. Т. 13. № 3 (49). С. 200–205.
 7. Горда О. М. Теоретичне підґрунтя граматичного опису П. Дячана. Вісник гуманітарних наук ЛНАУ. 2011. № 3–4. С. 343–352.
 8. Горда О. М. Мовно-просвітницька діяльність українського греко-католицького духовенства і формування духовних цінностей в молодіжному середовищі ХІХ ст. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Духовно-моральне виховання в академічному середовищі», м. Львів, 14 жовт. 2010 р. / упор. О. М. Горда. Львів : ЛНАУ, 2012. С. 113–119.
 9. Горда О. М., Дерпак О. В., Куза А. М. Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх фахівців аграрної сфери на заняттях з української мови за професійним спрямуванням. Наука і методика : збірник науково-педагогічних статей. Київ : Агроосвіта, 2013. № 25. С. 100-112.
 10.  Горда О. Методи дослідження мовознавчої термінології. Мова. Наука. Культура : зб. наук. праць за мат. Міждисциплін. наук.-практ. конф., присвяченої 85-річчю Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків, 10 черв. 2015 р. Харків : Міськдрук, 2015. С. 43–54.
 11.  Горда О. М. Лексикографічне опрацювання української словотвірної термінології. Українська наука : проблеми сьогодення та перспективи розвитку : мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25–26 груд. 2015 р. Київ : ІОМП, 2015. С. 38–41.
 12.  Горда О. М. Відповідники терміна афікси в українських мовознавчих джерелах другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Сучасна наука : теорія і практика : мат. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 24–25 черв. 2016 р. Київ, 2016. С. 38–40.
 13.  Горда О. М. Внесок Федора Ґартнера в розвиток української мови. The Summer Science Symposium «Humanitarian and Social Sciences in Eastern Europe : Achievements and Prospects» : Proceedings of the Symposium. Minsk. IIE, 2017. С. 14–20. URL: http://novaosvita.com/wp-content/uploads/2017/05/Symposium-Minsk2017-1.pdf.
 14.  Горда О. М. Сучасна українська сільськогосподарська термінографія : здобутки та перспективи розвитку. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій : матеріали XVIIІ Міжнар. наук.-практ. форуму, присв. пам’яті інженера Ярослава Зайшлого, м. Львів, 20–22 вер. 2017 р. Львів : Ліга-Прес, 2017.  С. 362–369.
 15.  Горда О. Ідеї романтизму у працях галицьких мовознавців другої пол. ХІХ ст. Science and society. Proceedings of the 5th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing (15th June 2018). Hamilton, Canada, 2018. P. 398–411.
 16.  Горда О. Українська мова як іноземна та українська як рідна: спільне та відмінне в підходах до викладання. Українська мова у світі : зб. матеріалів V міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 17 серп. 2018 р. Львів, 2018. С. 77–84.
 17.  Горда О. Інтегративний підхід до викладання української мови як іноземної: досвід МІОКу. Українська мова як іноземна у фокусі інновацій: від досвіду до впровадження :зб. матеріалів циклу міжнар. наук.-практ. сем. Львів, 2019. С. 34–38. URL: http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/12/Збірник-тез.pdf.
 18.  Горда О., Гойсан В. Сфери використання української мови в іншомовному студентському середовищі Львова. Українська мова як іноземна у фокусі інновацій: від досвіду до впровадження :зб. матеріалів циклу міжнар. наук.-практ. сем. Львів, 2019. С. 34–38. URL: http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/12/Збірник-тез.pdf
 19.  Горда О., Трумко О. Українознавчі школи вихідного дня за кордоном як форма громадського активізму. Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами: зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Львів, 24 жовтня 2019 р. Львів, 2019. С. 145–148. URL: http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/12/Збірник-тез.pdf.
 20.  Горда О. Західноукраїнські граматисти другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. як жертви радянської тоталітарної системи. Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті : зб. наук. праць за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Львів, 11–12 черв. 2020 р. Львів : Друкарня ЛНМУ ім. Данила Галицького. С. 69–71. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/53230/2/2020_Horda_O-Zakhidnoukrainski_hramatysty_69-71.pdf
 21.  Горда О. Ідентифікація способів словотворення у галицьких шкільних граматиках української мови (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27–28 бер. 2020 р.Одеса, 2020. С. 10–13.
 22.  Горда О. Текст у лінгводидактичному дискурсі: жанрово-стильовий потенціал для аналізу в аспекті навчання української мови як іноземної. Таврійські філологічні наукові читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 24–25 січ. 2020 р. Ч. 2. Київ, 2020. С. 148–151. URL: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/988/1/ТНУ_Филол._2020_январь_Ч_2.pdf
 23.  Горда О., Трумко О. Навчальний проєкт «Образки з Лесиного життя»: структура та зміст. Українська мова у світі :зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 25 черв.; 6 листоп. 2020 р. Львів, 2020. С. 51–54. URL: http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/02/ЗБІРНИК-Українська-мова-у-світі.pdf
 24.  Горда О. Образ міста в лінгводидактичному аспекті». Роль інновацій як чинника розвитку освітнього простору : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Дніпро, 26 березня 2021 р. Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 11–13. URL: https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2021/04/re-26.03.21.pdf.
 25.  Горда О. Тексти про відомих українців у навчальних виданнях з української мови як іноземної. Proceedings of ІІ international interdisciplinary conference Language, business and law, intercultural communication : challenges of today, м. Київ, 7–8 травня 2021, Київ, 2021.  С. 33–34.
 26.  Горда О., Трумко О. Феномен Лесі Українки в лінгводидактичному аспекті. Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки) : зб. наук. праць за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. уч.,м. Львів, 25–26 лют. 2021 р. Львів, 2021. С. 440–445.
 27.  Горда О. Українська вишиванка в лінгводидактичному аспекті. Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІІ Міжнародної онлайн-конф., м. Київ, 20 травня 2021 р. / за ред. Н. І. Богданець-Білоскаленко. Київ : Педагогічна думка, 2021. С. 44–45. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37360/1/О_Третяк%20UTV.ETOVPUV.pdf
 28.  Горда О. Інтерактивна взаємодія під час роботи з навчальними текстами. Українська мова у світі : зб. матеріалів VІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 4 листоп. 2022 р. Львів, 2022. С. 34–37. URL: https://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2022/11/Українська-мова-у-світі.-Збірник-1.pdf

Звіти досліджень:

 1. Престижність української мови у середовищі студентів-іноземців Львова (Опитування іноземних студентів ЛНМУ ім. Данила Галицького, НУ «Львівська політехніка», ЛНУ ім. Івана Франка) / Ключковська І., Гойсан В., Данчишин Н., Горда О. Львів, 2020. 24 с. URL: http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/01/Doslidzhennia_inozemni-studenty.pdf

Підручники і навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Культурологія в умовах кредитно-модульної системи : тестові завдання : навч. посіб. / В. В. Снітинський, Р. В. Кюнцлі, О. М. Горда. Львів : СПОЛОМ, 2009. 96 с.
 2. Баран І. В., Горда О. М. Духовні перлини нашого краю : навчально-методичний посібник. Львів : ЛНАУ, 2011. 45 с.
 3. Організація виховної роботи увищих навчальних закладах : посібник з нормативно-правових документів / Хоменко М. П., Дудник Т. П., Білик С. С., Горда О. М. та ін.; за ред. М. П. Хоменка. Київ. : Агроосвіта, 2014. 103 с.
 4. Горда О. М., Дерпак О. В., Куза А. М. Українська мова за професійним спрямуванням : ділова та наукова комунікація : навч. посіб. Львів : ЛНАУ, 2017. 138 с.
 5. Ключ до України: міста і люди : підручник / І. Ключковська та ін. Львів : Колір ПРО, 2020. Ч. 1. 200 с.
 6. Ключ до України: міста і люди : підручник / І. Ключковська та ін. Львів : Колір ПРО, 2020. Ч. 2. 296 с.
 7. Образки з Лесиного життя : навч. посіб. / І. Ключковська та ін. Львів : Галицька видавнича спілка, 2020. 128 с.