Оксана Трумко, наукова співробітниця, к. філол. н.

ПУБЛІКАЦІЇ


 1. Трумко О., Галайчук О. Природне середовище як об’єкт лінгводидактики (конспект заняття для рівня володіння українською мовою як іноземною В2). Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2022. Вип. 54. Т. 2. С. 199–205.
 2. Трумко О., Горда О. Сучасні тенденції у реалізації комунікативного підходу до викладання української мови як іноземної. Закарпатські філологічні студії. 2022. Вип. 24. Т. 2. С. 32–37.
 3. Горда О., Трумко О. Текстоцентричний підхід до навчання української мови як іноземної: способи реалізації. Закарпатські філологічні студії. 2022. Вип. 23. Т. 1. С. 66–69.
 4. Трумко О. Лексико-граматичний мінімум до теми «Спорт» з української мови як іноземної. Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції (Т. 3), м. Херсон, 17 грудня 2021 р.  Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С. 7–8.
 5.  Ключковська І., Трумко О., Данчишин Н. МІОК та українці Хорватії: до історії співпраці в освітньо-навчальному, культурному та гуманітарному аспектах. Українці Хорватії: матеріали та документи. Загреб, 2021. Кн. 4. С. 95–102.
 6. Трумко О. Етикетні мовленнєві акти в аспекті лінгводидактики. Міжнародний філологічний часопис. 2021. № 4. С. 134–138.
 7. Галайчук О., Трумко О. Художній текст як засіб формування середнього рівня володіння українською мовою як іноземною. Закарпатські філологічні студії. 2021. Вип. 18. Т. 1. С. 36–41.
 8. Горда О., Трумко О. Мова та література: способи взаємодії в підручнику «Ключ до України: міста і люди». Закарпатські філологічні студії. 2021. Вип. 16. С. 9–14.
 9. Горда О., Трумко О. Феномен Лесі Українки в лінгводидактичному аспекті. Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки) : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 25–26 лютого 2021 року. Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2021. С. 440 – 445.
 10. Трумко О. Тема «Дім» на заняттях з української мови як іноземної (початковий рівень). Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс : матеріали Міжнародної наукової конференції (Миколаїв, 13 листопада, 2020 р.). 2020. C. 114–116.
 11. Трумко О. Розвиток монологічного мовлення на заняттях з української мови як іноземної. Labyrinths of Reality : Collection of scientifical works / edited by M. A. Zhurba. Montreal: СPM «ASF», 2020. Issue 4 (9). Р. 21–23.
 12. Горда О., Трумко О. Навчальний проєкт «Образки з Лесиного життя»: структура та зміст. Українська мова у світі : Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 червня; 6 листопада 2020 р. Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. C. 51–54.
 13. Трумко О. Методика формування достатнього рівня володіння українською мовою в іншомовній аудиторії (на матеріалі методичної розробки на тему «Харчування»). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Том 31 (70) №1.  С. 142–148.
 14. Трумко О., Руснак О. Постать Івана Огієнка в лінгводидактичному аспекті. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 28. Том 4. С. 45–51.
 15. Трумко О. Категорія самопрезентації в курсі української мови як іноземної. Міжнародний філологічний часопис. 2020. № 11 (3). С. 131–138.
 16. Трумко О. Мовні маркери комісивів як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії. Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works / edited by M. A. Zhurba. Montreal: СPM «ASF», 2020. Issue 2 (7).  Р. 61–63.
 17. Трумко О. Лексико-граматичні маркери емпатії як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том VII: Ідентичність і свобода в освіті та науці / [Ред.: Ян Ґжесяк, Іван Зимомря, Василь Ільницький]. Конін – Ужгород – Бєльско-Бяла – Київ: Посвіт, 2019. С. 168–169.
 18. Трумко О. Емпатія у лінгводидактичному аспекті. Народознавчі зошити. 2019. № 5 (149). С. 1286–1290.
 19. Горда О., Трумко О. Українознавчі школи вихідного дня за кордоном як форма громадського активізму. Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 24 жовтня 2019 р.  Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. С. 145–148.
 20. Трумко О., Руснак О. Теоретико-методичні засади навчання української мови як іноземної учнів українознавчих суботніх та недільних шкіл за кордоном. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2019. Вип. 39. Т. 1. С. 70–75.
 21. Трумко О. Зміст і методика проведення заняття на тему «Сім’я» з української мови як іноземної. Закарпатські філологічні студії. 2019.  Вип. 9. Т. 1. С. 26–31.
 22. Трумко О. Конфліктний дискурс як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії. Virtus : Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba. Issue 32.  2019. P. 175–178.
 23. Трумко О. Теоретико-методологічні засади викладання непрямих мовленнєвих актів в іншомовній аудиторії. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський журнал. Серія «Філологічні науки». 2019.  №1 (21). С. 62–66.
 24. Трумко О., Горда О. Категорії ствердження і заперечення в лінгводидактичному аспекті. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2018.  Вип. ХV. С. 66–72.
 25. Трумко О. Інформативні мовленнєві жанри на заняттях з української мови як іноземної. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : Серія «Філологічна». Острог : Вид-во НаУОА, 2018.  Вип. 1(69). Ч. 2.  С. 197–199.
 26. Трумко О. Особливості реалізації відмови як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії. Східнослов’янська філологія: Від Нестора до сьогодення : Матеріали VІ Міжнар. наук. конф. (Бахмут, 10 квітня 2018 р.). Бахмут : Вид-во Б. І. Маторіна, 2018. С. 192–194.
 27. Трумко О. Мовленнєвий акт згоди як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 березня 2018 року. Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2018. С. 485–486.
 28. Трумко О. Категорія оцінки у міжособистісній комунікації як об’єкт вивчення у курсі «Українська мова як іноземна». Мова та література у полікультурному просторі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 9–10 лютого 2018 р. Львів : ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2018. С. 90–92.