Ірина Ключковська, директорка, к. пед. н., доцент

Електронна скринька: ikluch@miok.lviv.ua

ПУБЛІКАЦІЇ


Список праць
Ключковської Ірини Михайлівни
кандидата педагогічних наук,
директора Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою,
доцента  кафедри іноземних мов ІГСН
Національного університету «Львівська політехніка»

Статті у  фахових журналах та  збірниках наукових праць

1 Гайдук Н.М., Задорожний В.В., Ключковська І.М. Про організацію практичного курсу бакалаврату з іноземних мов у Державному університеті “Львівська політехніка” // Вісник українознавства ДУ “ЛП”. – Львів: ДУ “ЛП”, 1995. – №296. – С.125-130.
2 Гайдук Н.М., Задорожний В.В., Ключковська І.М. Комунікативність як ідея, мета і засіб навчання іноземних мов у Державному університеті “Львівська політехніка” // Вісник проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього текстів та питання лінгвометодики – Львів: ДУ “ЛП”, 1996. – № 308. – С.19-24.
3 Ключковський Ю.Б., Ключковська І.М. Деякі особливості укладання багатомовних галузевих словників // Тези 4-ої Міжнародної наукової конференції Проблеми української науково-технічної термінології. – Львів, 1996. – С.99-100.
4 Ключковська І.М. Словник-мінімум як один з компонентів професійно-орієнтованого курсу іноземних мов // Вісник ДУ “ЛП” проблеми української науково-технічної термінології. Матеріали 5-ої Міжнародної наукової конференції. – Львів, 1998. – №336.– С.99-100.
5 Ключковська І., Василик С., Романишин О. Визначення цілей, як чинник оптимізації навчального процесу // Вісник проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього текстів та питання лінгвометодики ДУ “ЛП”. – Львів: ДУ “ЛП”, 1998. – №355. – С.66-69.
6 Ключковська І. Про теоретичні засади комунікативного підходу у вивченні іноземних мов // Вісник проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього текстів та питання лінгвометодики ДУ “ЛП”. – Львів: ДУ “ЛП”, 1998. – №355. – С.70-73
7 Ключковська І.М. Василик С.В., Кос В.Є. Використання відеоматеріалів як засобу інтенсифікації навчального процесу курсу іноземних мов // Вісник проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього текстів та питання лінгвометодики ДУ “ЛП”. – Львів: ДУ “ЛП”, 2000. – №381. – С.40-43.
8 Ключковська І.М. Експериментальна перевірка критеріїв ефективності структурування змісту інтегративного підручника іноземних мов для майбутніх інженерів // Сучасні технології: технології: методологія, теорія, практика: Зб.наук.пр. – Випуск 7. – Вінниця: ВДУ, 2005. – С.324-330.
9 Ключковська І.М. Проблема аналізу змісту підручників з іноземної мов для вищих навчальних закладів: дослідження ефективності підручників з іноземної мов для вищих навчальних закладів // Педагогіка і психологія: Зб.наук.пр. / За заг. ред. акад. І.Ф.Прокопенка. – Харків: Курсор, 2005. – Випуск 27. – С.91-96.
10 Ключковська І.М. Структурування змісту підручників для вищих навчальних закладів як педагогічна проблема // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб.наук.пр. / За заг. ред. В.І.Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2005. – Випуск ХХVI. – С.29-36.
11 Ключковська І.М. Структурування змісту інтегративного підручника з іноземних мов для студентів вищих технічних навчальних закладів як педагогічна проблема // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Серія: Педагогіка: Зб.наук.пр. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – №3. – С.32-35.
12 Ключковська І.М. Структурний метод у формуванні змісту інтегративного підручника для вищої школи // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів: ІПППО АПНУ, 2005. – № 4. – С.42-50.
13 Ключковська І.М. Концептуальні засади співпраці з українською діаспорою // Український вимір.- Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, методичних статей і матеріалів.- Ніжин: НДУ ім.. Гоголя, 2005.- С. 79-88
14 Ключковська І.М. Підручник з іноземної мови як засіб реалізації інтегративних процесів у вищій школі. // Підготовка вчителя у контексті європейського освітнього простору: Зб. Наук.пр. / За ред.. проф.. ЛевківськогоМ.Ф. – Київ- Житомир: ЖДУ ім.. І. Франка, 2005.- С. 135-139
15 Ключковська І.М, Шаргун Т.О. Інноваційні підходи у викладанні іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах //Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу: Зб.наук.пр. – Хмельницьк: ХНУ,2005- С.67-69
16 Ключковська І.М. дослідження ефективності підручників з іноземної мови для вищих навчальних закладів // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів: ІПППО АПНУ, 2005. – № 6. – С.24-33.
17 Ключковська І.М., Білик О.С. Інтегративний підручник як основний засіб у викладанні французької мови у вищому навчальному закладі//Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур.-Матеріали 11 Міжнародної конференції Дніпропетровського національного університету.- Дніпропетровськ: Пороги, 2006.-С.195-197
18 Ключковська І.М. Центр кар’єр міст до світу праці//Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» (Донецьк, 2006)
19 Kluchkovska Iryna. Rozvoj Centrum karier w Ukrajinie//Publikacja pokonferencyjna. Szkolenia, standardy dzialania, certyfecacja – szansa na rozvoj academickikh biur karier w Polsce. Tom 3.- Warszawa: Wysza Szkola Administracji i Bizvesu.- 2006.- C.143-147
20 Ключковська І.М.  До питання стратегії розвитку взаємозв’язків України та діаспори// Матеріали Першої Міжнародної наукової конференції «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті» (Львів,2006). – Львів: Сполом, 2006. – С.20-23
21 Ключковська І.М. Основи концепції інтегративного підручника з іноземних мов для майбутніх фахівців інженерних спеціальностей// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:  методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб.наук.пр. – Випуск 12. – Вінниця: ВДУ, 2006. – С.295-299.
22 Ключковська І.М., Василик С.В., Романишин О.Т. Особливості створення підручника з іноземних мов для технічних вищих навчальних закладів//Матеріали 6-ї міжнародної наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»– Харків: Константа, 2007.- С.162-163.
23 Ключковська Ірина. Досвід співпраці з українською діаспорою//Зб. статей конференції Українці: світова нація перед викликами ХХІ століття.- Київ:Смолоскип.- 2006.- С.122-131
24 Ключковська І., Галько О. Українська освіта зарубіжжя як фактор збереження етнонаціональної ідентичності//Українознавство: науковий журнал. – Число 4.- Київ: Міленіум, 2006. – С. 354-359 доступно: http://www.ualogos.kiev.ua/search.html?search=%EA%EB%FE%F7%EA%EE%E2%F1%FC%EA%E0
25 Ключковська І.М. Україна-діаспора: двовекторність стосунків// Український вимір.- Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, методичних статей і матеріалів.- Ніжин: НДУ ім.. Гоголя, 2006.- С. 19-21
26 Ключковська І.М., Галік М.М., Гладун І.М. Досвід роботи зі світовим українством// Український вимір.- Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, методичних статей і матеріалів.- Ніжин: НДУ ім.. Гоголя, 2006.- С. 54-56
27 КлючковськаІ.М. Україна – діаспора: новий формат стосунків//Зб.наук. пр. НДІ Українознавства – Том 14.- Київ: Фоліант, 2007. – С. 542-549
Доступно: http://www.ualogos.kiev.ua/search.html?search=%EA%EB%FE%F7%EA%EE%E2%F1%FC%EA%E0
28 КлючковськаІ.М., Заячук Ю.Д. Навчальні українознавчі студії в європі та північній Америці: еволюція і сьогодення//Зб.наук. пр. НДІ Українознавства – Том 18.- Київ: Фоліант, 2007. – С. 577-591
29 КлючковськаІ.М. Україна – діаспора: новий формат стосунків //Українознавство: науковий журнал. – Число 1- Київ: Міленіум, 2007. – С. 299-303
30 КлючковськаІ.М. Фактори збереження національної ідентичності українців Франції//Українознавство: науковий журнал. – Число 2- Київ: Міленіум, 2007. – С. 332-339
Доступно: http://www.ualogos.kiev.ua/search.html?search=%EA%EB%FE%F7%EA%EE%E2%F1%FC%EA%E0
31 Ключковська І.М. Особливості структурування змісту підручника з іноземних мов//Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. ХІ Міжнародна конференція: Матеріали – Дніпропетровськ: Пороги, 2007.-С.215-217
32 Ключковська І.М., Василик С.В., Романишин О.Т. Підручник з іноземних мов як засіб професійної підготовки майбутніх інженерів.//Зб. н. ст. Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень, методик викладання іноземних мов професійного спрямування у Вищій школі – Львів: Видавничий Центр Ну ім.. І. Франка .- 2007.- С.93-97
33 Ключковська І.М. Український театр зарубіжжя як засіб збереження національної ідентичності українців// Світове відлуння українського театру: Матеріали І та ІІ культурологічних міжнародних симпозіумів «Українська театральна діаспора в контексті мовної та культурної політики» – Київ: Поліграфцентр «ТАТ».- 2006.- С.149-153
34 Ключковська І.М., Галік М. М., Гладун І. Діяльність Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» в контексті співпраці з закордонним українством // Матеріали засідань наукових секцій IV Всесвітнього форуму українців 18-20 серпня 2006 року: Україна в нас єдина. – УВКР: Київ, 2007. – С. 36-39
35 Ключковська І. М. Україна – діаспора: світові та українські реалії // Український вимір. – Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, методичних статей і матеріалів.- Ніжин: НДУ ім.. Гоголя, 2007.
36 Ключковська І.М. Український театр зарубіжжя як засіб збереження національної ідентичності українців// Світове відлуння українського театру: Матеріали І та ІІ культурологічних міжнародних симпозіумів «Українська театральна діаспора в контексті мовної та культурної політики» – Київ: Поліграфцентр «ТАТ».- 2006.- С.149-153
37 Ключковська І.М. До питання про стратегію розвитку стосунків України та діаспори.// Наукові записки. Серія «Історичні науки. – Випуск 9: Матеріали: Третьої міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження».. – Острог: РВВ Національного університету «Острозька академія», 2007. – С. 51-56
38 Ключковська І.М., Гладун І.М. Діяльнсть Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»: співпраця з закордонним українством»//Наукові записки. Серія «Історичні науки. – Випуск 9: Матеріали: Третьої міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження».. – Острог: РВВ Національного університету «Острозька академія», 2007. – С. 56-60
39 Ключковська І.М. Новітні явища у діаспорі. Світовий та український контекст//Зб. Доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції «Діаспора як чинник утвердження держави Україна  у міжнародній спільноті» – Львів:, 2008. – С. 41-47
40 Ключковська І.М. Українознавчі студії як джерело поширення знань про Україну у європейській спільноті //Зб.наук. пр. НДІ Українознавства – Том 18.- Київ: Фоліант, 2008. – С. 577-591
Доступно: http://www.ualogos.kiev.ua/text.html?id=1379&category=43&search=ключковська
41 Ключковська І.М. Українознавчі студії як джерело поширення знань про Україну у європейській спільноті //Зб.наук. пр. НДІ Українознавства – № 4.- Київ: НДІ Українознавства, 2008. – С. 84-88
42 Ключковська І.М. Роль викладача українознавчих студій у поширенні знань про Україну в європейській спільноті//Зб.наук.пр .- Вісник Львівського університету. Серія педагогічна –  Випуск 25. Частина 3.- Львів: Видавничий центр ЛНУім.Франка, 2009. – С.257-268
43 Ключковська І.М. Держава-діаспора у світових реаліях // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2008. – Вип. 11. – С. 10-22.
44 Ключковська І.М.Українознавчі студії в європейському часопросторі // Весник уфимского филиала ГОУ ВПО  «МГГУ им. М.А.  Шолохова»: Сборник статей/Под ред. В. Я. Бабенко. – Уфа: Изд-во Уфимского филиала ГОУ ВПО  «МГГУ им. М.А.  Шолохова», 2009. – С. 35 -45
45 Ключковська І.М. До питання повернення культурних цінностей в Україну// Матеріали круглого столу «Повернення культурних цінностей в Україну». – К.: Парламентське вид-во, 2009. – С.65-69.
46 Ключковська І. Нова українська присутність у світі. Контекст східної діаспори та «четвертої хвилі» еміграції // Збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: погляд із ХХІ століття. Вип.3(8).- Ніжин.-Studio Дизайн MILANIK. – 2009. – С. 4-5.
47 Ключковська І.М. Роль викладача українознавчих студій у поширенні знань про Україну в європейській спільноті//Зб.наук.пр .- Вісник Львівського університету. Серія педагогічна –  Випуск 25. Частина 3.- Львів: Видавничий центр ЛНУім.Франка, 2009. – С.257-268. – доступно: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/vlnu/Ped/2009_25-3/31_Kliuchkovskapdf.pdf
48 Ключковська І. Основи концепції інтегративного підручника з української мови як іноземної// Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. Наук. Праць. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 45-51
49 Ключковська І, .Гумницька Н. Сучасна українська еміграція та її виклики: соціальне та національне сирітство// Новітня еміграція: проблеми соціального та національного сирітства: Зб. Наук. Статей. – Львів, 20010. –  С. 3 – 13
50 Ключковська И, Фактори розвитку українських студій у Російській Федерації//Украинистика в России: история, состояние, тенденции развития: Научное издание. Материалы Международной научно-практической конференции. – Москва: Изд-во Уфимского филиала ГОУ ВПО  «МГГУ им. М.А.  Шолохова», 2009. – С. 33-41
51 Ключковська І, Нова українська присутність у світі. Контекст східної діаспори та «четвертої хвилі еміграції» // Український вимір.- Збірник матеріалів ІУ Міжнародної науково-практичної конференції «Українська діаспорв: погляд із ХХІ століття». – випуск 3 (8). – Видавець ПП Лисенко М.М., 2010.- С. 7-9
Методичні та науково-методичні посібники
52 Ключковська І.М. Практичні завдання з французької мови для студентів  III –IY курсу геодезичного факультету. Моя спеціальність: Пр. завд . – Львів: ЛПІ, 1983.- 4с.
53 Ключковська І.М., Паляниця Х.В. Лабораторія профілюючої кафедри. Практичне завдання по спеціальності з розвитку навичок усного мовлення з французької мови для студентів III–IY курсу геодезичного факультету.-  Львів : ЛПІ, 1986.- 4с.
54 Ключковська І.М. Бабак А.І., Домбровський Ю.О., Знаменні дати. Практичні завдання для розвитку розмовних навиків з французької мови для студентів І – IY курсів усіх факультетів .- Львів: ЛПІ, 1987.- 32с.
55 Ключковська І.М., Паляниця Х.В. Практичні завдання з французької мови для студентів ІІІ курсу геодезичного факультету .-  Львів : ЛПІ, 1988.- 12с.
56 Бабак А.І., Ключковська І.М. Практичні завдання з правил читання, орфографії та фонетики французької мови для студентів перших курсів усіх спеціальностей .- Львів: ЛПІ, 1987.- 24 с.
57 Ключковська І.М., Паляниця Х.В. Практичні завдання з французької мови для студентів ІІІ курсу геодезичного факультету .- Львів: ЛПІ, 1988.- 12с.
58 Ключковська І.М. Практичні завдання з французької мови для розвитку  навиків усної мови для студентів І – IІ  курсів вечірньої форми навчання / Упор. Ю.О. Домбровський, І.М.Ключковська, М.Т.Руда та ін .- Львів: ЛПІ, 1988.- 16с.
59 Ключковська І.М. Методичні вказівки та практичні завдання з фонетики французької мови для студентів І– IY курсів усіх спеціальностей /Упор. А.І.Бабак, І.М.Ключковська, Г.К.Осьмак, Л.Н. Хохуліна  .- Львів: ЛПІ, 1988.- 28 с.
60 Ключковська  І.М. Практичні завдання з французької мови для студенів ІІ курсу теплотехнічного факультету .- Львів: ЛПІ, 1990 .- 36 с.
61 Ключковська І.М. Моя спеціальність: Практичні завдання з розвитку розмовних навиків (французька мова) для студентів ІІ курсу ЕЕФ.- Львів: ЛПІ, 1991.- 8с.- На укр. і фр. мовах.
62 Ключковська І.М. Практичні завдання  для розвитку  навиків читання та усної мови (французька мова) для студентів І – IY курсів усіх факультетів/ Упор.  А.І.Бабак, Ю.О.Домбровський, І.М.Ключковська  і  інші .- Львів: ЛПІ, 1991.- 44с.- На укр. і фр. мовах.
63 Ключковська І.М. Практичні завдання з французької мови для студентів ІІ курсу теплотехнічного факультету: Пр.завд. – Львів: ЛПІ, 1990. – 35с.
64 Ключковська І.М. Моя спеціальність (для студентів енергетичного факультету):  Пр.завд. – Львів: ЛПІ, 1991. – 8с.
65 Getting on in English: Навчальний посібник / За ред. Патріка Корнеса і Ніни Гайдук. – Львів: СП БаК, 1998. – 274 с. – 0,8 авт.арк.
66 Ключковська І.М. Василик С.В., Моя спеціальність. Пр.завд. для студентів ІІ курсу базового напрямку “Електротехніка” : Пр.завд. – Львів: НУ ”ЛП”, 2000. – 22с. – 2,3 авт.арк.
67 Parlez-vous francais?: Навчальний посібник / За ред. Ірини Ключковської. – Львів: СП БаК, 2001. – 196 с. – 7,2 авт.арк.
68 Ключковська І.М. Education: un passeport pour le future (для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей НУ”ЛП”: Пр.завд. – Львів: НУ ”ЛП”, 2003. – 31с.
69 Ключковська І.М. Інтегративний підручник з іноземної мови для майбутніх інженерів: теорія і практика:  Методичний посібник. – Львів: ВМС, 2005. – 56с.
70 Водарська Н., Байбакова І., Барабаш О., … Ключковська І. та ін. Professional ethics. Практичні завдання з розвитку усного мовлення англійською мовою для студентів усіх спеціальностей – Львів:   «Львівська політехніка», 2006.- 43с.
71 Ключковська І ,Байбакова І., Балацька Л., та ін. Спілкуємося англійською мовою: Навчальний посібник.- Львів: Растр-7, 2006.- 236с.- 0,8 авт.арк.
72 Ключковська І.  Байбакова І., Вдовін В.  та ін. Професія інженера.- Практичні завдання з розвитку усного мовлення англійською мовою для студентів усіх спеціальностей – Львів:   «Львівська політехніка», 2006.- 27с.
73 Спілкуємося англійською мовою: Навчальний посібник. Львів: Растр-7, 2006.- 236с.
74 «Вивчаймо українську мову». Навчальний посібник На/ /За заг.ред. І. Ключковської Львів: ЛА «Піраміда», 2008
Методичні рекомендації, словники, концепції
75 Ключковська І., Домбровський Ю., Осьмак Г., Шуневич Б. Українсько-французький словник-мінімум довідникового типу. – Львів: ДУ “ЛП”, 1996. – 56 с. – 0,6 авт.арк.
76 Ключковська І.М. Авторська концепція та програма курсу іноземних мов для вищих технічних навчальних закладів. – Львів: ВМС, 2003. – 12с.
77 Ключковська І.М. Дослідно-експериментальна робота у становленні інтегративного підручника з іноземної мови для інженерних спеціальностей. – Львів: ВМС, 2004. – 24с.
78 Ключковська І.М. Інтегративний підручник з іноземної мови: короткий словник-довідник (для інженерних спеціальностей). – Львів: ВМС, 2005. – 12с.
Публіцистика
79 Ключковська І.М, Білик О.С. Науковець, педагог, поет Ірина Козловськa //Жінка в науці та освіті. Минуле, сучасність, майбутнє: Матеріали третьої науково-практичної конференції «Жінка в науці та освіті. Минуле, сучасність, майбутнє”.- За ред.док.біол.наук Віри Троян.- Київ: СПД «Микола Мельник», 2005.- С278-280
80 Ключковська І.М. На зустріч один одному// Універсум.- Львів:ТзОВ Універсум, №3-4.- Львів, 2006. Доступно: http://ukrajinciberlinu.wordpress.com/2008/12
81 Ключковська І.М. Як українці Угорщини зберігають свою ідентичність і допомагають це робити нам. Газета «День», №104, субота, 20 червня 2009
82 Ключковська І.М. Українська «Калина» карельської  землі №152, субота, 29 серпня 2009 Доступно: http://www.day.kiev.ua/279143
83 Ключковська І.М. Яку Росію я люблю. Газета «День», №67, п’ятниця, 16 квітня 2010