Оксана П’ятковська, заступниця директорки, к. екон.н.

o.pyatkovska@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ


Монографії:

 1. Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем (новий погляд) : колективна монографія / Загальна редакція д.е.н., професора Р. Р. Тімігралєєвої [М. В. Віннічук, Л. Л. Ковальська, К. І. Оксенюк, О. Р. П’ятковська та ін.]. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2014. – 662 с.
 2. Турчин Я. Б. Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості = Współpraca transgraniczna a wspólna przestrzeń europejska: teoria, praktyka i nowe możliwości: колективна монографія / Я. Б. Турчин, О. Я. Івасечко, L. Dorosh, B. Voiat, Ю. Я. Тишкун, М. О. Лопата, О. Н. Горбач, З. М. Зазуляк, Р. Я. Пасічний, У. В. Ільницька, О. Р. П’ятковська, З. Й. Куньч, І. Й. Матковський, О. Г. Литвин, Н. І. Голубінка, З. О. Сірик. – Львів, Ольштин, 2018. – 160 c.
 3. Садова У. Я. Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів XXI століття: колективна монографія / У. Я. Садова, О. С. Гринькевич, Н. П. Бортник, Б. М. Юськів, Т. М. Степура, О. Б. Пелех, О. Т. Риндзак, Л. К. Семів, О. Р. П’ятковська, О. І. Тревого, Г. І. Скорик, М. Л. Данилович-Кропивницька, В. Я. Бідак, Р. Т. Теслюк, М. М. Біль, Н. І. Андрусишин, О. О. Левицька, О. П. Мулська, М. В. Бачинська, М. Є. Захарчук, О. В. Гошовська, І. Є. Бараняк, О. В. Махонюк, Л. В. Ковальчук, Н. О. Зайшла, Г. П. Селещук, Я. Ю. Мандюк. – Львів, 2019. – 110 c. http://ird.gov.ua/irdp/p20190801.pdf
 4. Sadova U. Ukrainian labour migration and the future of labour market: social-economic, geographic andinstitutional dimensions.: колективна монографія / U. Sadova, O. Hrynkevych, N. Bortnyk, B. Yuskiv, T. Vasyltsiv, M. Bil, L. Pylypenko, Z. Poplavska, L. Semiv, T. Stepura, O. Pelekh, O. Ryndzak, O. Pyatkovska, R. Tesliuk, N. Andrusyshyn, O. Levytska, O. Mulska, M. Bachynska, O. Makhoniuk, V. Bidak, O. Trevoho, H. Sroryk, O. Vilchynska, S. Komarynets, N. Mychalczyszyn, H. Pushak, M. Danylovych-Kropyvnytska, O. Goshovska, L. Seniv, M. Zakharchuk, O. Коrytska, I. Baranyak, N. Didukh, L. Kovalchuk, N. Ivanytska, N. Zayshla, A. Lutsyshyn, Y. Mandiuk, A. Stepura, N. Rybak. – Lviv, 2020. – 59 c. http://ird.gov.ua/irdp/p20200037.pdf
 5. Гетьманчук М. П. Multidimensionality of Ukrainian-Polish cooperation: genesis, particularities and prospects: колективна монографія / М. П. Гетьманчук, O. Godovańska, А. Д. Кокош, О. Р. П’ятковська, І. Я. Хома, O. Ivanytska. – Riga: Baltija Publishing, 2022. – 360 c. https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/21528/1/ilovepdf_merged-2.pdf

Публікації у фахових виданнях та виданнях, що внесені до НМБД:

 1. П’ятковська О. Р. Особливості регулювання міжнародної трудової міграції в умовах світової фінансово-економічної кризи / О. Р. П’ятковська // Вісник Львівської комерційної академії. Серія «Економічні науки». – Львів, 2009. – № 30. – С. 27-30.
 2. П’ятковська О. Р. Вплив світової фінансово-економічної кризи на регулювання міжнародної трудової міграції в розвинутих країнах / О. Р. П’ятковська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 6 (80). – С. 35-42.
 3. П’ятковська О. Р. Регулювання трудової міграції в неокласичних теоріях та їх моделях / О. Р. П’ятковська // Сборник научн. трудов. Часть III «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект». – Донецк, 2010. – С. 974-976.
 4. П’ятковська О. Р. Проблеми державного регулювання зовнішньої трудової міграції як фактор загрози економічній безпеці України / О. Р. П’ятковська // Економіко-правовий часопис. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 154-161
 5. П’ятковська О. Р. Передумови та чинники міжнародної трудової міграції в міграційних теоріях та їх моделях / О. Р. П’ятковська // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 163-168.
 6. П’ятковська О. Р. Динаміка обсягів та географічної трансформації зовнішньої трудової міграції українців / О. Р. П’ятковська // Економіка розвитку. – Харків, 2011. – № 2(58). – С. 24-26.
 7. П’ятковська О. Р. Економічний ефект міжнародної трудової міграції: теоретико-емпіричний аспект / О.Р. П’ятковська // Сб. научн. трудов. Часть II «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект». – Донецьк, 2011. – С. 251-256.
 8. П’ятковська О. Р. Класифікація видів міжнародної трудової міграції: окреслення операційних понять / О. Р. П’ятковська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2011. – № 1(30). – С. 30-34.
 9. П’ятковська О. Р. Україна в сучасних міграційних процесах: особливості потенційної міграції українців (за результатами соціологічного дослідження м. Львова) / О. Р. П’ятковська // Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». – Черкаси, 2011. – № 207. – С. 82-86.
 10. П’ятковська О. Р. Ефективність використання української діаспорної мережі для сприяння соціально-економічному розвитку України / О. Р. П’ятковська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2012. – № 3(36). – С. 16-23.
 11. П’ятковська О. Р. Трудова рееміграція: особливості, фактори та роль у розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О. Р. П’ятковська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – Львів. – 2012. – № 725. – C. 193-199.
 12. П’ятковська О. Р. Місце України в сучасних глобальних міграційних процесах / О. Р. П’ятковська // Українознавчий альманах. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – С. 115-122.
 13. П’ятковська О. Р. Методологічні засади дослідження міжнародної трудової міграції з позицій країни-донора / О. Р. П’ятковська // Зб. наук. праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – С. 411-422.
 14. П’ятковська О. Р. Україна в міграційних системах: погляд з перспектив економічного та інноваційного розвитку / О. Р. П’ятковська, І. М. Ключковська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи : теорія і практика: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол. В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). – С. 23-36.
 15. П’ятковська О. Р. Місце України в сучасних глобальних міграційних процесах / О. Р. П’ятковська // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 15. – С. 39 – 43. (0,43l д.а.)
 16.  П’ятковська О. Р. Особливості динаміки та структурних характеристик міжнародної міграції в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки держави / О. Р. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. научн. Тр. – Винница : ДонНУ, 2014. – С. 193 – 198.
 17. П’ятковська О. Р. Фінансово-економічні перспективи співпраці України та діаспори / О. Р. П’ятковська // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія : «Історичні науки». – 2015. – Вип. 23. – С. 25 – 31.
 18. П’ятковська О. Р. Механізми регулювання міжнародної трудової міграції: визначення операційного поняття / О. Р. П’ятковська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 8. – С. 66-70.
 19. П’ятковська О. Р. Роль міжнародної міграції робочої сили у забезпечення економічної безпеки держави / О. Р. П’ятковська // Фінансово-кредитна діяльність. Проблеми теорії та практики. – 2016. – Вип. 20. Т. 1. – С. 118-126. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/viewFile/73194/68518
 20. П’ятковська О. Р. Макроекономічні виміри сформованості міграційної системи між Україною та ЄС / О. Р. П’ятковська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2016. – Вип. 7. – С. 153-156.
 21. П’ятковська О. Р. Механізми використання міграції людських ресурсів для забезпечення соціально-економічного розвитку країн ЄС // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 8. – С. 96–100. (Index Copernicus International).
 22. П’ятковська Оксана. Сучасні міграційні коридори робочої сили між Україною та країнами Вишеградської четвірки // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – Вип.2 (07). – С. 19–24. (Index Copernicus International).
 23. П’ятковська О. Р. Оцінка потенційної міграції робочої сили: теоретико-методологічний підхід // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 18. – С. 48–53.
 24. П’ятковська О. Р. Етапи розвитку теоретичних концепцій міграційних систем // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 22. – С. 102–107.
 25. П’ятковська О. Р. Вплив сучасних соціально-економічних трансформацій в Україні на формування міграційних настроїв населення // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 16. – С. 681–688. (Index Copernicus International).
 26. П’ятковська О. Р., Грішнова О. А. Україна в міжнародній міграційній системі: макроекономічний аналіз як базис для міграційної політики // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2020. – № 1(41). – С. 100–106.
 27. П’ятковська О. Р. Міграція з України до Південно-Африканської Республіки як можливий чинник розвитку торгівлі // Інтелект ХХІ. – 2021. – Вип. 1. – С. 10–14.
 28. П’ятковська О. Р., Черепенчук В. М. Тенденції сучасної міграції з України до Турецької Республіки [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. – 2021. – Вип. 30.
 29. П’ятковська О. Р. Українські вимушені мігранти у Польщі // Геополітика України: історія і сучасність. – 2022. – Вип. 1(28). – С. 69–79.

Публікації в інших виданнях (у тому числі закордонних):

 1. П’ятковська О. Р. Напрями вдосконалення фіскальних правовідносин у сфері регулювання трудової міграції в Україні / О. Р. П’ятковська // Мінімізація сплати податків: економіко-правовий аспект : зб. тез. – Ірпінь : Національний університет державної податкової служби України, 2009. – С. 120-122.
 2. П’ятковська О. Р. Взаємозв’язок між туристичним бізнесом і нелегальною трудовою міграцією громадян України до ЄС / О. Р. П’ятковська // Матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Індустрія гостинності в країнах Європи». – Сімферополь : ВіТроПринт, 2009. – С. 127-129.
 3. П’ятковська О. Р. Четверта хвиля української еміграції: проблеми державного регулювання / О. Р. П’ятковська // Новітня еміграція: проблеми соціального і національного сирітства : зб. наук. статей і виступів. – Львів : МІОК НУ «Львівська політехніка», 2010. – С. 60-64
 4. П’ятковська О. Р. Мотиви та чинники поширення приватних трансфертів трудових мігрантів: світові та українські тенденції / О. Р. П’ятковська // Зб. матеріалів ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті». – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2010. – С. 323-329.
 5. П’ятковська О. Р. Проблеми державного регулювання зовнішньої трудової міграції в контексті зміцнення кадрової безпеки України / О. Р. П’ятковська // Матеріали міжкафедрального наук.-практ. семінару «Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання». – 2010. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – С. 77-80.
 6. Pyatkovska O. R. Macroeconomic effects of migrants’ remittances: challenges of their state management in the era of globalization. / O. R. Pyatkovska // Зб. матеріалів ІV Міжн. наук.-практ. конф. «Стратегія розвитку України у глобальному середовищі». – Сімферополь : ВіТроПринт, 2010. – С. 27-31.
 7. Pyatkovska O. R. Globalization and International Labor Migration: the Macroeconomic Impact of Migrants’ Remittances / O. R. Pyatkovska // Proceedings of the III International Conference «Globalization and Georgia’s Economic Prospects». – Tbilisi : PH «Universal», 2010. – P. 104-106.
 8. П’ятковська О. Р. Українська діаспора як чинник підвищення ефективності інтеграції України у світове господарство / О. Р. П’ятковська // Матеріали І Міжн. наук.-практ. конф. «Інноваційний розвиток регіонів та глобалізаційні процеси». – Тернопіль : ТІСІТ, 2011. – С. 213-216.
 9. П’ятковська О. Р. Дослідження зовнішньої потенційної міграції в контексті економічної безпеки України / О. Р. П’ятковська // Матеріали круглого столу «Сучасні наукові дослідження в сфері економічної безпеки». – Львів : СПОЛОМ, 2011. – С. 122-125.
 10. П’ятковська О. Р. Управління зовнішньою трудовою міграцією як одна з передумов євроінтеграції України / О. Р. П’ятковська // Тези доповідей Міжн. наук.-практ. конф. «Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво». – Луцьк : Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2011. – С. 159-161.
 11. Пятковская О. Р. Влияние миграционной политики на социально-ориентированную модель экономического развития Германии / О. Р. Пятковская // Материалы Международной научно-практической конференции «Социально-ориентированная модель экономического развития: опыт Германии и Белоруссии». – Минск : И.П. Логвинов, 2011. – С. 40-41.
 12. П’ятковська О. Р. Динаміка обсягів та географічної трансформації зовнішньої трудової міграції українців / О. Р. П’ятковська // Матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Перший крок у науку». Т.3. – Луганськ : Поліграфресурс, 2011. – С. 94-97.
 13. Пятковская О. Р. Украина в современной глобальной миграционной системе / О. Р. Пятковская // Глобальные демографические проблемы современ¬ности: Миграции и миграционная политика : Сб. статей. – М. : МГГУ, 2011. – С. 103-119.
 14. П’ятковська О. Р. Вплив зовнішньої трудової міграції на добробут населення України / О. Р. П’ятковська // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Упоряд. О. А. Малиновська. – К. : НІСД, 2011. – С. 62-71.
 15. П’ятковська О. Р. Грошові трансферти українських трудових мігрантів як соціально-економічна детермінанта транснаціональних сімей / О. Р. П’ятковська // Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв’язання : зб. доповідей Міжн. наук.-практ. конф. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 332-343.
 16. Pyatkovska O. From Migration Flows to Migration Systems: the Case of Ukraine / O. Pyatkovska // Humanities and Social Sciences : Proceedings of IV International Conference of Young Scientist HSS-2013. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2013. – Electronic Edition on CD-ROM. – Pp. 80-83.
 17. П’ятковська О. Р. Вплив міжнародної міграції робочої сили на добробут населення України / О. Р. П’ятковська // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності : зб. наук. праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 26-27 квітня 2013 р. : Частина І. – Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 2013. – С. 80-82.
 18. П’ятковська О. Р. Потенціал діаспорних мереж та механізми їх використання для соціально-економічного та інноваційного розвитку держави походження / О. Р. П’ятковська // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «…землякам моїм в Україні і не в Україні…» : Зб. матер. четвертої Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 23-24 серпня 2013 р. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 529-537. 0111U003991
 19. П’ятковська О. Міжнародна міграція як засіб впливу на конкурентоспроможність ринку праці в умовах глобалізації / О. П’ятковська // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XVI Міжнар. наук.-практ. конференція : тези доповідей, 26 березня 2014. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2014. – С. 125-128.
 20. П’ятковська О. Р. Проблеми зовнішньої міграції в Україні / О. Р. П’ятковська // Проблеми зовнішньої міграції України та інших пострадянських держав : матеріали засідання круглого столу / Члени редколегії: М. І. Флейчук, У. В. Щурко, Н. І. Черкас, О. Б. Василиця. – Львів : Сполом, 2014. – С. 7-10. 0111U003991, 0114U001690
 21. Pyatkovska O. The Effectiveness of Migration System between Ukraine and the EU Countries / O. Pyatkovska // Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състоянъе и перспективи : сборник с доклади от международна научна конференция. Том 2. – Варна – Херсон : Издателство «Наука и икономика», 2014. – С. 187-192.
 22. Флейчук М. І. Інституційні механізми залучення коштів трудових мігрантів як інвестиційного ресурсу розвитку економіки периферійних територій західних регіонів України [Аналітична записка до Президента України] / М. І . Флейчук, О. А. Радіца, О. Р. П’ятковська, 2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1338/
 23. П’ятковська О. Р. Міграційні настрої студентів Національного університету «Львівська політехніка» / І. Ключковська, Ю. Марусик, О. П’ятковська // Brain Drain – Brain Gain: світовий контекст та українські реалії Зб. доп. І Міжнар. наук.-практ. конфер. – Львів : Вивавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 3 – 29. (1,1 д.а.)
 24. Звіт про результати дослідження міграційних настроїв студентів Львова [Електронний ресурс] / І. Ключковська, Ю. Марусик, О. П’ятковська. – Львів, 2014. – 107 с. – Режим доступу: http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/04/zvitpj.pdf
 25. П’ятковська О. Р. Аспірації щодо міжнародної академічної мобільності серед студентської молоді львівських ВНЗ / О. Р. П’ятковська // Студентська молодь в умовах глобалізації : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. – Дніпропетровська : ЛІРА, 2015. – С. 128 – 129.
 26. П’ятковська О. Р. Міграційна політика як складовий елемент механізмів модернізації системи забезпечення фінансово-економічної безпеки в Україні // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет- конференції (20 лютого 2015 р.). – Львів : ЛКА, 2015. – С. 13 – 15.
 27. П’ятковська О. Р. Особливості трансформації сучасних міграційних процесів в умовах глобалізації / О. Р. П’ятковська // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : тези доп. ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. – Дніпопетровськ : Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2014. – С. 132 – 134.
 28. П’ятковська О. Р. Сучасні виклики глобальних міграційних процесів у контексті переміщення кваліфікованих фахівців / О. Р. П’ятковська // Регіональні проблеми в умовах сучасних викликів : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конфер. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 15 – 17.
 29. П’ятковська О. Р. Практика країн ЄС застосування міграційної політики як засобу подолання соціально-економічних викликів / О. Р. П’ятковська // Міжнародна практика соціально-економічного розвитку країни: проблеми та перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2015 р.). У 2-х частинах. – К. : Аналітичний центр «Нова економіка», 2015. – Ч. 1. – С. 30-32.
 30. П’ятковська О. Р. Перспективи студентської мобільності та розвитку українського ринку освітніх послуг як елементу підвищення ефективності економічного розвитку України / О. Р. П’ятковська // Актуальні питання та перспективи економічного розвитку держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 5-6 лютого 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2016. – Ч. 1. – С. 13-16.
 31. П’ятковська О. Р. Соціально-економічні та демографічні виміри зовнішньої української трудової міграції: потенційні загрози в сучасних кризових умовах / О. Р. П’ятковська // Економічні проблеми сучасності та стратегії інноваційного розвитку економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18-19 березня 2016 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів : ЛЕФ, 2016. – Ч. 2. – С. 28-31.
 32. П’ятковська О. Р. Макроекономічні виміри інтеграції України до європейської міграційної системи. Роль Польщі. / О. Р. П’ятковська // Європейська інтеграція та національна ідентичність: інституційний і ціннісний виміри: Матеріали ІІ Українсько-польського наукового форуму (12-13 травня 2016 р., Львів). – Львів – Ольштин : «ПП Сорока Т.Б.», 2016. – С. 190-195.
 33. П’ятковська О. Р. Нормативно-правове забезпечення мовної інтеграції врегульованих іммігрантів в країнах ЄС / О. Р. П’ятковська // Правове регулювання переміщень населення (міграції, депортації, трансфери, проблеми біженців): історія і сучасність: матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції / Наук. інтернет-конференції. – Вип. 5 / Терлюк І.Я. (укладач) / ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів : Ліга-Прес, 2016. – С. 51-56.
 34. П’ятковська О. Р. Потенційна міграція серед студентів ВНЗ м. Львова до Польщі (за результатами соціологічного дослідження) / О. Р. П’ятковська, І. М. Ключковська, Ю. В. Марусик // Міграція у кризових умовах: українсько-польський контекст: збірник матеріалів Міжнародного симпозіуму (м. Львів, 3 вересня 2015 р.). – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2015. – С. 15-28.
 35. П’ятковська О. Орієнтири міграційної політики. Еволюція наукового дискурсу за матеріалами авторефератів дисертаційних робіт за період 2009-2013 рр. – Львів : Артос, 2015. – 116 с.
 36. Гойсан В. М., П’ятковська О. Р., Ключковська І. М., Марусик Ю. В. Міграційні орієнтири студентської молоді в умовах візової лібералізації // Міграція між Україною та ЄС: виклики безвізового режиму : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 15 грудня 2016 р.). – 2016. – С. 63–72.
 37. П’ятковська О. Р. Міграційна політика ЄС у сфері мовної інтеграції врегульованих іммігрантів // Українська мова у світі : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 9-10 листопада 2016 р.). – 2016. – С. 230–234.
 38. П’ятковська О. Р., Ключковська І. М. Нормативно-правові основи функціонування органів транскордонного співробітництва // Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України, Київ, 8 червня 2016 р. – 2016. – С. 70–72.
 39. П’ятковська О. Р. Економічна інтеграція біженців та шукачів притулку в країнах ЄС: нові підходи в умовах міграційної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, Львів, 23 березня 2017 р. – 2017. – С. 160–164.
 40. П’ятковська О. Р. Основні тренди студентської мобільності на сучасному етапі глобалізаційних трансформацій // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток міжнародних економічних відносин: внутрішні та зовнішні фактори впливу” (Київ, 24-25 лютого 2017 р.). – 2017. – С. 22–25.
 41. П’ятковська О. Р. Сучасні здобутки та виклики стратегічного партнерства між Україною та Польщею // Гуманітарні науки: нові вирішення : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Краматорськ, 22 лютого 2017 р.). – 2017. – С. 216–219.
 42. П’ятковська О. Р. Особливості українсько-польського міграційного коридору в сучасних умовах // 25 років Договору між Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво: спроба балансу : матеріали ІІІ Українсько-польського наукового форуму (11–12 травня 2017, Olsztyn). – 2017. – С. 188–193.
 43. П’ятковська О. Р. Проблеми кон’юнктури ринку праці України в контексті міграційних викликів та візової лібералізації // Економіка в Україні та світі : матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції (Краматорськ, 3 листопада 2017 р.). – 2017. – С. 70–73.
 44. П’ятковська О. Р. Формування транскордонного ринку праці в сучасних умовах української трудової міграції до Польщі // Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості : матеріали IV Українсько-польського наукового форуму, Львів, Olsztyn, 7–8 червня 2018 р. – 2018. – C. 110–116.
 45. П’ятковська О. Р. Трудові ресурси як складова компонента економічної системи України в контексті сучасних міжнародних міграційних процесів // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26-27 січня 2018 р.) : [у 2 ч.]. Ч. 2. – 2018. – C. 26–28.
 46. П’ятковська О. Р. Міжнародні міграційні системи: еволюція теоретичних підходів // Дослідження з економіки у 2018 році : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (Краматорськ, 2 лютого 2018 р.). – 2018. – C. 99–102.
 47. П’ятковська О. Р. Науковий дискурс терміна «міграційний коридор» // Суспільні науки у 2018 році : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції (Краматорськ, 19 січня 2018 р.). – 2018. – C. 43–46.
 48. П’ятковська О. Р. Сучасні трансформації глобальних міграційних процесів // Economy and management: modern transformation in the age of globalization : proceedings of the II International scientific conference (23 march, Klaipeda, Lithuania). – 2018. – C. 3–6.
 49. П’ятковська О. Р. Особливості української міграції до Італії в сучасних умовах // Scientific development prospects : proceedings of XХХ International scientific conference (Morrisville, 17 October 2018). – 2018. – C. 49–52.
 50. П’ятковська О. Р., Гойсан В. М. Задоволення освітніх потреб закордонних українців: інституційно-правове забезпечення та сучасні реалії // Українська мова у світі : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 17 серпня 2018 р. – 2018. – C. 173–189.
 51. П’ятковська О. Р., Ключковська І. М. Партнерство та співпраця українських громадських активістів за кордоном // Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами : збірник матеріалів міжнародної науково-практична конференції, Львів, 24 жовтня 2019 р. – 2019. – C. 33–42.
 52. П’ятковська О. Р. Теоретичні підходи та концепції міграційних систем: еволюція та етапи розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики : збірник матеріалів VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Львів, 26 березня 2020 р. – 2020. – C. 74–78.
 53. П’ятковська О. Р. Безпековий вимір зовнішньої міграції робочої сили з України // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ : збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, Херсон, 25 березня, 2020 р. – 2020. – C. 53–55.
 54. П’ятковська О. Р. Динаміка глобальних міграційних потоків з України у розрізі регіонів призначення // Українські громади за кордоном: нові точки відліку : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 квітня, 2021 р.). – 2021. – C. 135–139.

Звіти досліджень:

 1. Kliuchkovska I. Ukrainians of South African Republic: Society, Identity, Future = Українці Південно-Африканської Республіки: суспільство, ідентичність, майбутнє: звіт дослідження / I. Kliuchkovska, O. Pyatkovska, Y. Marusyk, V. Hoisan, K. Zhylych, D. Kachur. – Львів: Електронне видання МІОК, 2020. – 262 c.
 2. Ключковська І. М. Молодіжний громадський активізм українських мігрантів у країнах ЄС: Результати дослідження / І. М. Ключковська, О. Р. П’ятковська, Ю. В. Марусик, В. М. Гойсан. – Львів: Електронне видання МІОК, 2020. – 80 c.
 3. Ключковська І. М. Українці Південно-Африканської Республіки: суспільство, ідентичність, майбутнє: Звіт результатів дослідження / І. М. Ключковська, О. Р. П’ятковська, Ю. В. Марусик, В. М. Гойсан, Х. А. Жилич. – Львів: Електронне видання МІОК, 2020. – 262 c.
 4. Kliuchkovska I. The Ukrainians in Turkey: society, identity, future. Research results: звіт дослідження / I. Kliuchkovska, O. Pyatkovska, Y. Marusyk, V. Cherepenchuk, K. Maniuk. – Львів: Електронне видання МІОК, 2022. – 33 c.
 5. Ключковська І. М. Українці Туреччини: суспільство, ідентичність, майбутнє. Результати дослідження: звіт дослідження / І. М. Ключковська, О. Р. П’ятковська, Ю. В. Марусик, В. М. Черепенчук, Х. А. Манюк. – Львів: Електронне видання МІОК, 2022. – 315 c.