Галина Бойко, молодша наукова співробітниця

ПУБЛІКАЦІЇ


Статті у фахових та закордонних виданнях:

 1. Бойко Г.І. Прикметники на позначення кольору у повісті І.С. Нечуя-Левицького «Микола Джеря» / Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: збірник  № 465. Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / М-во освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка».  –  Львів: Львівська політехніка, – 2002. – С.73-79.
 2. Бойко Г.І. Топоніми в оповіданнях Івана Франка на заняттях з української мови як іноземної / Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2009. – Вип. 4. – С.149-157.
 3. Бойко Г.І. Прикметники на позначення кольору у французькій та українській мовах за повістю І.С. Нечуя-Левицького «Микола Джеря» на заняттях з української мови / Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. Праць.  –  Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2011. – Вип. 6. – С.154-161.
 4. Бойко Г.І. Емоційно забарвлена лексика у малій прозі І.Я.Франка на заняттях з української мови як іноземної / Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. Праць.  –  Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2012.  – Вип. 7. – С.125-131.
 5. Бойко Г.І. Ономастика Європи, Азії та Африки на заняттях з української як іноземної / Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. Праць.  –  Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2013.  – Вип. 8. – С.105-113.
 6. Бойко Г.І.  Тексти публіцистичного стилю на заняттях з української мови як іноземної для студентів-чужоземців нефілологічних спеціальностей / Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. Праць.  –  Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2014.  – Вип. 9. – С. 243-251.
 7. Бойко Г.І.  Лексико-граматичні вправи і тести на заняттях з української мови як іноземної в контексті оцінювання мовної компетенції студентів-іноземців технічних спеціальностей / Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. Праць.  –  Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2015.  – Вип. 11. – С. 50-57.
 8. Бойко Г.І.  Лексико-граматичні тести до навчального посібника «Крок-2» на заняттях з української мови як іноземної в контексті оцінювання мовної компетенції студентів-іноземців технічних спеціальностей / Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. Праць.  –  Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2016. – Вип. 12. – С.202-209.
 9. Бойко Г.І. Навчання абетки української мови як другої дітей дошкільного віку в іншомовному середовищі / Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. Праць.  –  Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2017. – Вип. 13. –  С. 155-163.
 10. Бойко Г.І. Види мовної компетенції щодо тестування рівня С1 з української мови як іноземної / «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації». Зб. наук. праць. II Міжнародна науково-практична конференція – Острог : Національний університет «Острозька академія», серія «Філологія», вип. 2(70). – 2018. – С. 38-41.
 11. Бойко Г.І. Навчальний посібник з української мови як іноземної для чужоземних студентів «Місто Лева» Рівня В2 як основний лінгвокраїнознавчий підручник / Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Херсонський державний університет. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика». – №84. – 2018. – С. 28-34. Журнал включено до наукометричної бази даних Index Copernicus International (Республіка Польща).
 12. Бойко Г.І. Проведення бінарних занять з УМІ як засіб підвищення мотивації вивчення лексико-граматичної структури мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. Праць.  –  Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2019. – Вип. 14. –  С. 95-104.
 13. Бойко Г.І. Вивчення рефлексивних дієслів на заняттях з української мови як іноземної студентами-іноземцями технічних вишів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», – 2020. – № 72. – Т.1. – С. 79-84. Науковий фаховий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 14. Бойко Г.І.  Проведення бінарних занять з української мови як іноземної для студентів-іноземців архітекторів // Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», – 2020. – № 27. – Т.1. – С. 178-184. Збірник індексується у міжнародній базі даних Index Copernicus International
 15. Бойко Г.І. Основні етапи оцінювання мовної компетенції студентів-іноземців 4 курсів технічних вишів з української мови як іноземної / Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки: збірник наук. праць. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», №3 (36), ч.1. – 2020. – С. 90–95. ISSN 2522-4360/ Науковий фаховий журнал, категорія Б. Збірник індексується у міжнародній базі даних Index Copernicus.
 16. Бойко Г. І., Ключник В. Я. Читання як один із видів мовленнєвої діяльності з української мови як іноземної під час дистанційного навчання у технічних вишах // Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», – 2021. – вип. 36 – Т.1. – С. 241–220. Науковий фаховий журнал, категорія Б. Збірник індексується в міжнародній науко метричній базі Index Copernicus International (Республіка Польща).
 17. Бойко Г. І. Проведення дистанційних бінарних занять з української мови як іноземної для студентів другого курсу (хімія) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», – 2021. – вип. 79 – Т. 1 – С. 52 – 56. Науковий фаховий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 18. Бойко Г. І., Моторний А. В., Яремчук С. М.  Переваги та недоліки віртуального навчального середовища з української мови як іноземної студентів 2 курсу технічних вишів // Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», – 2021. – вип. 35 – Т. 1. – С. 252–258. Науковий фаховий журнал, категорія Б. Збірник індексується в міжнародній науко метричній базі Index Copernicus International (Республіка Польща)
 19. Boyko G. Advantages and disadvantages of the virtual learning environment from Ukrainian as a foreign language for students of the 2nd course of technical higher education institution (Переваги та недоліки віртуального навчального середовища з української мови як іноземної для студентів 2 курсу технічних вишів) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 85. С. 30–33. Науковий фаховий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща), категорія Б.
 20. Boyko Galina. Conducting distance binary classes in the Ukrainian language as foreign for second year students (ecology) (Проведення дистанційних бінарних занять з української мови як іноземної для студентів другого курсу (екологія)) / Актуальні питання іноземної філології: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2022. – Вип. 48. Том 1. С. 205-210. Науковий фаховий журнал, категорія Б. Збірник індексується у міжнародній базі даних Index Copernicus International.
 21. Galyna Boyko. Textbook on Ukrainian as a foreign language for foreign students «Lion City» level B2 as a basic textbook of linguistics (Навчальний посібник з української мови як іноземної для чужоземних студентів «Місто Лева» рівня В2 як основний лінгвокраїнознавчий підручник) / Актуальні питання іноземної філології. Збірник наукових праць. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». Вип. 14. 2021. – С. 10–16. Науковий фаховий журнал, категорія Б. Збірник індексується у міжнародній базі даних Index Copernicus.

Доповіді на всеукраїнських та міжнародних конференціях:

 1. Бойко Г.І. Особливості вивчення топонімів Львівщини на заняттях з української мови як іноземної (за творами І.Я. Франка) / Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної  конференції. ЛДУ Безпеки життєдіяльності. – Л.: ЛДУ Безпеки життєдіяльності, – 2010. – С.88-89.
 2. Бойко Г.І. Особливості інтерференції англомовних студентів при вивченні російської і другої української мови / Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної  конференції. – Л.: ЛДУ Безпеки життєдіяльності, – 2012. – С.25.
 3. Бойко Г.І. Публіцистичні тексти на заняттях з української мови як іноземної, вправи та контролі / Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов: ІІІ Міжнародна науково-методична конференція. Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова. – Одеса: Видавництво «ВМВ», – 2012. – С.203-207.
 4. Бойко Г.І. Україна і Бельгія. Перші кроки до вивчення української мови / Українська мова у світі: ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою. Національний університет  «Львівська політехніка». – Львів: Львівська політехніка, – 2012. – С.61-68.
 5. Бойко Г.І. Науково-популярні тексти на заняттях з української мови як іноземної для студентів-чужоземців нефілологічних спеціальностей / Простір і час сучасної науки: Матеріли дев’ятої міжнародної науково-практичної інтернет- конференції. Інститут наукового прогнозування, Кримський  інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія), Поволзький інститут ім. П.А. Столипіна, кафедра суспільно-політичних наук Вінницького національного технічного університету, Асоціація «Аналітикум», Українське товариство російської культури «Русь», Міжнародне товариство прав людини ТОВ «ТВ Меганом». – Київ: Меганом, – 2013. – С.50-54.
 6. Бойко Г.І. Секція мовної підготовки іноземних студентів. Викладання української мови: проблеми, пошуки, перспективи / Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов: ІІІ Міжнародна науково-методична конференція. Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова. – Одеса: Видавництво «ВМВ», – 2013. – С. 180-186.
 7. Бойко Г.І. Емоційно забарвлена лексика у малій прозі І.Я. Франка на заняттях з української мови як іноземної / Молода наука: Сучасні перспективні розробки. ІІ – га Науково-практична конференція студентів, аспірантів та спеціалістів. Запорізький національний університет (м. Запоріжжя), Кримський факультет (м. Сімферополь, Україна). – Сімферополь: КФ ЗНУ, – 2013. – С. 91-93.
 8. Бойко Г.І. Ми чуємо, тебе, Тарасе, крізь століття і голос нам твій душу окриля! /  Третьи Международные Шевченковские чтения посвящённых  200-летию со дня рождения Тараса Шевченко (г. Астана, Казахстан). – Астана: ЕНУ ім. Л.Н. Гумильова, – 2014. – С. 88-96.
 9. Бойко Г.І. Особливості інтерпретації феномену творчості людини у літературній спадщині Г. С. Сковороди та І.Я. Франка / Збірник матеріалів ІІ християнських постових читань: «Богословсько-філософські пошуки людини в історичному контексті: український вектор». – Львів: ЛПБА УПЦ КП, – 2014. – С. 118-122.
 10. Бойко Г.І. Особливості вивчення архітектурних термінів за інтерактивним методом «Навчаючи-вчуся» на заняттях з української мови як іноземної чужоземними студентами 1 курсу / Українська мова у світі: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою. Національний університет  «Львівська політехніка». – Львів: Львівська політехніка, – 2014. – С.7-17.
 11. Бойко Г.І. Особливості вивчення будівельних матеріалів за інтерактивним методом «Навчаючи-вчуся» на заняттях з української мови як іноземної чужоземними студентами 1 курсу / Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов: ІV Міжнародна науково-методична конференція. Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова. – Одеса: Видавництво «ВМВ», – 2014. – С. 211-217.
 12. Бойко Г.І. Сакральне мистецтво на сучасний лад / ІV Міжнародна наукова конференція «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» – Львів: ЛПБА УПЦ КП, – 2014. – С. 243-248.
 13. Бойко Г.І. Стартові контролі – один із видів перевірки якості знань першокурсників та важливий етап у формуванні навчальних груп студентів-іноземців при вивченні української мови як іноземної / Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов: VІ Міжнародна науково-методична конференція. Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова. – Одеса: Видавництво «ВМВ», – 2015. – С.147-152.
 14. Бойко Г.І. Вивчення сакральних будівель за текстом «Храми Львова: молитва в камені» на заняттях з української мови як іноземної у студентів-чужоземців технічних вишів (спеціальність «Архітектура») / VІІІ Міжнародна наукова конференція «Християнська сакральна традиція: Віра. Духовність. Мистецтво» – Львів: ЛПБА УПЦ КП, – 2015. – С.296-301.
 15. Бойко Г.І. Посібник «Мистецтво створення споруд» у системі вивчення української мови як іноземної на заняттях зі студентами спеціальностей «Архітектура» і «Будівництво» / Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені С. Бураго. – Київ: Видавничий дім Д. Бураго, – 2016. – Вип. 18. – Том ІІІ (178). – C. 268-275.
 16. Бойко Г.І. Удосконалення навиків читання студентів-іноземців на заняттях з української мови як іноземної / Науковий журнал «Парадигма пізнання: гуманітарні питання». – Київ: ТК «Меганом», – 2016. – ХІІІ Вип. №2 (13). – С.125-136. Журнал включено до наукометричної бази даних «РІНЦ SCIENCE INDEX». Ліцензійний договір № 260-04/2014. Міжнародна індексація журналу: Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Ulrichs Periodikals Directory, Citefactor, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Polish Scholarly Bibliography, Google Scholar (Search).ISSN 2312-4466 (Print). ISSN 2409-4463 (Online).
 17. Бойко Г.І. Навчання української мови як другої дітей дошкільного віку у франкомовному середовищі / Сьома міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур». – Мюнхен, – 2016. – С. 628-637. (http://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de)
 18. Бойко Г.І. Писання як один із видів мовленнєвої діяльності на заняттях з української мови як іноземної зі студентами-іноземцями/ Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов: VІІ Міжнародна науково-методична конференція. Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова. – Одеса: Видавництво «ВМВ», – 2016. – С. 132-138.
 19. Бойко Г.І. Навчання української мови як другої  дітей віком 6-8 років в іншомовному середовищі / Українська мова у світі: ІV Міжнародна науково-практична конференція. Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою. Національний університет «Львівська політехніка». – Львів: Львівська політехніка, – 2016. – С. 59-63.
 20. Бойко Г. І. «Любіть і ворогів ваших» у вченнях Київського Митрополита Петра Могили / Збірник матеріалів: ІV християнських постових читань: «Любов та її прояви у контексті християнської думки». –  Львів: ЛПБА УПЦ КП, – 2017. – С. 50-54.
 21. Бойко Г.І. Оцінювання рівня (В2) володіння українською мовою як іноземною студентами-чужоземцями ІІІ курсу не філологічних спеціальностей / Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов: VІІІ Міжнародна науково-методична конференція. Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова. – Одеса: Видавництво «ВМВ», – 2017. – С. 195-200.
 22. Бойко Г.І. Оцінювання мовної компетенції студентів-чужоземців 3-4 курсів технічних вишів з української мови як іноземної / Восьма міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур». – Мюнхен, – 2017. – С. 657-670. (http://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de)
 23. Бойко Г.І. Розвиток українства у Великому герцогстві Люксембург. Інтеграція у європейське суспільство та збереження власної ідентичності / Перша міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Національно-патріотичний досвід світового українства в соціально комунікаційному дискурсі». – Запоріжжя. – 2017. – С. 44-46.
 24. Бойко Г. Мистецтво, що перетворює смерть на життя / Х Міжнародна наукова конференція «Християнська сакральна традиція: Віра. Духовність. Мистецтво» – Львів: ЛПБА УПЦ КП, – 2017. – С. 170-172.
 25. Бойко Г.І. Рекомендації щодо тестування рівня В2 з української мови як іноземної / Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд». – Київ: ТК «Меганом», вип. №1 (44). – 2018. – С. 107-123. Журнал включено до наукометричної бази даних «РИНЦ SCIENCE INDEX». Лицензионный договор № 630-10/2013., Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Ulrichs Periodikals Directory, Citefactor, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Polish Scholarly Bibliography, Google Scholar (Search).
 26. Бойко Г.І. Вивчення української мови як іноземної у дошкільному віці / ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи». – Маріуполь: МДУ, – 2018. – С. 272-274.
 27. Бойко Г.І. Види мовної компетенції щодо тестування рівня В2 з української мови як іноземної / Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: збірник наукових праць. – Полтава: ПолтНТУ імені Ю. Кондратюка – 2018. – вип. 3 – С.166-175.
 28. Бойко Г.І. Виклики та перспективи вивчення української мови як іноземної студентами 1-2 курсів з англомовною формою навчання // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – №6. – Кн. 2. – Том ІV (82). – Київ : «Гнозис». – 2018. – С.136 -145.
 29. Бойко Г.І. Українська абетка, як основа національної ідентичності та самобутності / Українська мова у світі: V Міжнародна науково-практична конференція. Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою. Національний університет  «Львівська політехніка». – Львів: Львівська політехніка, – 2018. – С. 43-50.
 30. Бойко Г.І. Оцінювання володіння рівня А1 українською мовою як іноземною / Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов: ІХ Міжнародна науково-методична конференція. Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова. – Одеса: Видавництво «ВМВ», – 2018. – С.137-141.
 31. Бойко Г. І. Вивчення абетки в іншомовній аудиторії за навчальним курсом «Мої друзі – літери» // «Інноваційна педагогіка» фаховий періодичний науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. – Одеса. – Вип. 9. – Том. 2. – 2019. – С. 11-16.
 32. Бойко Г.І. Труднощі при вивченні змін у сучасному українському правописі зі студентами-іноземцями 4 курсу // Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов: Х Міжнародна науково-методична конференція. Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова. – Одеса: Видавництво «ВМВ», – 2019. – С. 123-130.
 33. Виклики та перспективи вивчення УМІ зі студентами 1 курсу (Туркменістан) з російською мовою підготовки // Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути». – Дніпро, 2020. – Т.1. – С. 127-131.
 34. Бойко Г.І. Труднощі при впровадженні он-лайн уроків для студентів-іноземців з Туркменістану 1 курсу // Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов: ХІ Міжнародна науково-методична конференція. Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова. – Одеса: Видавництво «ВМВ», – 2020. – С. 96–99.
 35. Бойко Г. І., Яремчук С. М. Вивчення українського фольклору в іншомовній авдиторії в немовному закладі вищої освіти // Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво : збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної конференції (Львів, 24 листопада 2020 р.). – 2020. – C. 62–64.
 36. Яремчук С. М., Бойко Г. И. Недостатки виртуальной учебной среды по украинскому и русскому языках как иностранным в процессе онлайн обучения студентов неязыковых вузов // Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Kharkiv. Ukraine. 2021. P. 859-863.

Навчальні підручники та посібники:

 1. Наука і техніка у сучасному світі: збірник науково-популярних текстів та навчальних завдань для студентів-іноземців технічних вишів / [Г.І. Бойко, І.П. Василишин, Т.В. Гроховська, О.А. Качала, А.В. Моторний, І.П. Юзвяк]; за ред. І. Карого. – Львів: Львівська політехніка, – 2012. – 180с.
 2. Місто Лева: навчальний посібник з української мови для чужоземних студентів (Рівень B2) / [Г.І. Бойко, О.А. Качала, А.В. Моторний, О.М. Палінська, І.П. Юзвяк]; за ред. І. Карого. – Львів: Львівська політехніка, – 2013. – 100с.
 3. Мистецтво створення споруд. Навчальний посібник для студентів-іноземців 1-3 курсів технічних вишів. Спеціальність архітектура і будівництво (Рівень В1-В2) /[Г.І. Бойко, О.А. Качала, А.В. Моторний, О.М. Палінська, Л.В. Харчук]; за ред. І. Карого. – Львів: Львівська політехніка, – 2014. – 300с.
 4. Стандартизовані вимоги : рівні володіння українською мовою як іноземною А1-С1. Зразки сертифікаційних завдань :  посібник / Данута Мазурик, Леся Антонів, Олена Синчак, Галина Бойко. – Київ : Фірма «ІНКОС», 2020, – 186 с.
 5. Місто Лева: навчальний посібник з української мови для чужоземних студентів (Рівень B2) / [Г.І. Бойко, О.А. Качала, А.В. Моторний, О.М. Палінська, І.П. Юзвяк-Пойраз]; за ред. І. Карого, вид. 2. – Львів: Львівська політехніка, – 2021. – 104с.
 6. Природа і світ : посібник з української мови як іноземної для студентів технічних закладів вищої освіти / [С. Яремчук, Г. Бойко, І. Юзвяк-Пойраз, О. Качала]; за ред. А. В. Моторного. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. 160 с.

Стажування:

 1. З 17.02.14р. до 17.04.14 року пройшла стажування відповідно до № В-56 від 03.02. 2014 року при кафедрі українського прикладного мовознавства Львівського університету імені Івана Франка. Індивідуальний план підвищення кваліфікації (стажування) виконано успішно. Довідка видана 13.05.2014 року № 1914-В.
 2. З 15 лютого 2019 року до 15 квітня 2019 року згідно з наказом № В-64 від 31.01. 2019р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка, кафедра українського прикладного мовознавства. Керівник: завідувач кафедри українського прикладного мовознавства, д. філ. наук., проф. Кочан Ірина Миколаївна. Довідка № 1422-В від 16.04.2019р.

Підвищення кваліфікації:

 1. Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка» з 5 грудня 2016 р. до 1 квітня 2017 р. за програмою: «Іноземна мова професійного спрямування як засіб міжкультурної комунікації». Обсягом 150 год. / 5 кредитів ESTS. За час навчання опрацювала такі модулі: переклад як міжкультурна комунікація (60 год.); формування іншомовної комунікативної компетенції (12 год.) та успішно склала підсумковий залік з оцінкою відмінно. З квітня 2017р. Реєстрація № 215. Сертифікація ОД 02071010/215-17.
 2. За програмою «Теорія та практика рецензування тестових завдань», обсягом 38 год. / 1 кредит ESTS,  організованого Українським центром оцінювання якості освіти (м. Київ) з 10.06. 2020 р. по 01.10.2020 р. Сертифікат додається.
 3. На тему «Інтенсивний курс з розвитку навичок усного мовлення», який організували Агенція іноземних мов Наталії Дячук «Руна» й Центр підготовки до екзамену Cambridge Assessment English в Українському католицькому університеті у Школі української мови та культури УКУ (20 год.) в м. Львів з 18 травня 2018 по 01 червня 2018 року. Сертифікат додається.
 4. Творче навчання і навчання творчості як напрям розвитку сучасної педагогіки (1 кредит ЄКТС (30 год.)), Швай Р.-М. І., док. пед. наук, професор, м. Львів, НУ «Львівська політехніка», онлайн платформа zoom, ПК № 02071010 / 000170 – 22 (виконання творчої роботи) 28.02.2022р. – 15.04.2022р. Сертифікат додається.
 5. Професійно-педагогічна мобільність викладача (1 кредит ЄКТС (30 год.)),  Ієвлєв Олександр Миколайович, док. пед. наук, доцент м. Львів, НУ «Львівська політехніка», онлайн платформа zoom, ПК №02071010 / 000090 – 22 (проходження тестів та заповнення анкети), 28.02.2022р. – 15.04.2022р. Сертифікат додається.
 6. Підвищення кваліфікації на тему «Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of  the 6th International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua» із темою доповіді «Недостатки виртуальной учебной среды по украинскому и русскому языках как иностранным в процессе онлайн обучения студентов неязыковых вузов», (0.8 кредитів EСTS (24 год.), м. Харків, 26.12. 2021р. – 28.12. 2021р. Сертифікат додається.
 7. Професіоналізм та етика педагогічного спілкування у сучасному закладі вищої освіти, Дольнікова Л.В., к.пед.н., доцент (1 кредит ЄКТС (30 год.)),  м. Львів, НУ «Львівська політехніка», онлайн платформа zoom, ПК № 02071010 / 000238 – 22 (проходження тестів та написання есе), 23.11.2022р. – 14.12.2022р. Сертифікат додається.

Співавтор електронного навчально-методичного комплексу ВНС:

 1. Сертифікат №02394 про визнання електронного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею. Укладачі: Моторний А.В., Бойко Г.І. Гроховська Т.В., Юзвяк І.П., Яремчук С.М. Кафедра ІМ ІГСН. Тип інформаційного ресурсу: електронний навчально-методичний комплекс «Українська мова як іноземна, частина 1». Номер та дата реєстрації: Е41-185-215/2018 від 21.06.2018 року.
 2. Сертифікат №02488 про визнання електронного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею. Укладачі: Моторний А.В., Бойко Г.І., Гроховська Т.В., Юзвяк І.П., Яремчук С.М. Кафедра ІМ ІГСН. Тип інформаційного ресурсу: електронний навчально-методичний комплекс «Українська мова як іноземна. Ч.2». Номер та дата реєстрації: Е41-185-220/2018 від 23.10.2018 року.
 3. Сертифікат № 02855 про визнання електронного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею. Укладачі: Моторний А.В., Бойко Г.І., Випасняк Г. О., Гроховська Т.В., Юзвяк І.П., Яремчук С.М. Кафедра ІМ ІГСН. Тип інформаційного ресурсу: електронний навчально методичний комплекс «Українська мова як іноземна. Ч.3». Номер та дата реєстрації: Е41-185-257/2019 від 29 31.05.2019 року.
 4. Сертифікат №03016 про визнання електронного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею. Укладачі: Моторний А.В., Бойко Г.І., Гроховська Т.В., Юзвяк І.П., Яремчук С.М. Кафедра ІМ ІГСН. Тип інформаційного ресурсу: електронний навчально-методичний комплекс «Українська мова як іноземна. Ч.4». Номер та дата реєстрації: Е41-185-274/2019 від 29.11.2019 року.
 5. Сертифікат № 03506 про визнання електронного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею. Укладачі: Моторний А.В., Бойко Г.І., Гроховська Т.В., Яремчук С.М. Кафедра ІМ ІГСН. Тип інформаційного ресурсу: електронний навчально-методичний комплекс «Українська мова як іноземна. Ч.5». Номер та дата реєстрації: Е41-185-317/2020 від 16.11.2020 року.
 6. Сертифікат № 03881 про визнання електронного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею. Укладачі: Моторний А.В., Бойко Г.І., Ключник В.Я., Яремчук С.М. Кафедра ІМ ІГСН. Тип інформаційного ресурсу: електронний навчально-методичний комплекс «Українська мова як іноземна. Ч.6». Номер та дата реєстрації: Е41-185-354/2021 від 01.04.2021 року.
 7. Сертифікат № 04868 про визнання електронного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею. Укладачі: Моторний А.В., Бойко Г.І., Ключник В.Я., Яремчук С.М. Кафедра ІМ ІГСН. Тип інформаційного ресурсу: електронний навчально-методичний комплекс «Українська мова як іноземна. Ч.7». Номер та дата реєстрації: Е41-185-472/2022 від 14.07.2022 року.